Soňky habarlar

Milli oýunlar wagyz edilýär

 Hormatly Prezidentimiziň türkmen milli oýunlaryny wagyz etmek baradaky tabşyryklaryny durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan bu ugurda anyk işlere badalga berilýär.

 Türkmenistanyň milli oýunlar merkezi bilen «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynyň hünärmenleri ýurdumyzyň welaýatlaryndaky zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we milli oýunlary wagyz etmek üçin saparda bolup, gepleşikler tapgyryny surata düşürýärler.

Sport žurnalistleri bilen Türkmenistanyň milli oýunlar merkeziniň hünärmenleri şu hepdede Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda bolup, milli oýunlary we olaryň düzgünlerini düşündirýän gepleşikleri taýýarladylar.

Ýakynda şol gepleşikler «Türkmenistan:Sport» teleýaýlymy arkaly tomaşaçylara ýetiriler.

www.msy.gov.tm