Soňky habarlar

SPORTUŇ SUWDA OÝNALÝAN GÖRNÜŞLERINIŇ BINASY

Ýüzülýän howuz binasy 2100 adama niýetlenilip, binada suwda ýüzmek, suwa bökmek, suw topy, suwda ýerine ýetirilýän gimnastika görnüşleri, bowling bilen meşgullanmaga şertler döredilen. Bu binanyň içinde 50x25 metr ölçegindäki 10 ýodaly ýüzülýän olimpik howuz, 20x25 metr ölçegindäki beýiklikden suwa bökülýän howuz, 16x25 metr ölçegindäki türgenleşik howzy, akymyň garşysyna ýüzüp öwrenmek üçin howuz, sport zaly, gury ýerde suwa bökmegi öwretmek üçin ýörite enjamlaşdyrylan türgenleşik zaly, erkekler we zenanlar üçin niýetlenen türk hammamy, sauna, bug otagy, egin-eşik çalşyrylýan otaglar, massaž otagy, lukmanlaryň otagy we kafe ýerleşýär.

Ýurdumyzda suw sportunyň meşhurlygy barha artýar. Suwda ýüzmegiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna hem girizilmegi türgenlerimiziň halkara tejirbesiniň artmagyna uly goşant bolar. Täze toplumda suw sporty boýunça ýaryşlary, şol sanda halkara ýaryşlary geçirmek üçin hem mümkinçilik bardyr. Şonuň üçin hem onda suw federasiýasynyň hünärmenleri, eminler üçin otaglar, iş otaglary, tehniki otaglar we ammarlar hem göz öňünde tutuldy. Binanyň içindäki olimpik howuzda oýunlary suwuň aşagynda hem kamera düşürmek üçin gerekli şertler döredilendir.