Soňky habarlar

Medallar çemeni

Türkmen pälwanlary Gazagystanyň Astana şäherinde geçen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda diýseň şowly çykyş etmegiň hötdesinden geldiler. Ýaryşa gatnaşmak üçin Gazagystanda bolan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyna 16 türgen agzalyk etdi. 12 döwletden 200-e golaý türgeni jemlän ýaryş diýseň dartgynly geçdi.

Türkmen türgenleri ýaryşyň 11 medalyna (4 altyn, 4 kümüş, 3 bürünç) eýe boldular.

Zenanlar ýygyndy toparymyzyň agzalarynyň netijeleriniň guşakly göreşiň erkin usulyndandyr. Zarina Abdyrahmanowa 58 kg agramda hormat münberiniň üçünji basgançagynda ornaşdy. Jemal Owlýakulyýewa 66 kg agramdaky bäsleşikde kümüş medal gazandy.

Erkekler ýygyndy toparymyzyň agzalary hem guşakly göreşiň erkin usulyndan diýseň netijeli çykyş etdiler. 57 kilogram agram derejesinde Hojamyrat Suwhanow Russiýa Federasiýasynyň we Gyrgyz Respublikasynyň türgenlerini ýeňip, finalda çykyş etmäge mümkinçilik aldy. Final tutluşykda Gazagystan Respublikasynyň türgenini ahmyrda goýmagy başaran ildeşimiz dünýäniň çempiony boldy. Atageldi Tejendurdyýew 68 kg-de göreşdi. Ol Gazagystanyň we Täjigistanyň türgenlerini ýeňip, finala çykdy. Özbek pälwany bilen geçen final hem türkmen türgeniniň peýdasyna jemlendi. Şeýlelikde, ol türkmen ýygyndysyna nobatdaky altyn medaly getirdi. Institutyň 4-nji ýyl talyby Agaýusup Garaýew 75 kg-de uly üstünlik gazandy. Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň türgenlerini ýeňen türkmen pälwany finaldaky garşydaşyndan — gazagystanly türgenden hem üstün çykyp, dünýäniň çempiony bolmagy başardy. Rozymyrat Medow 82 kg-de başarnygyny görkezdi. Ilki Özbegistandan, soňra Gazagystandan bolan türgenleri ýeňen türkmen pälwany finalda bu göreşiň gyrgyzystanly ussadyny ýeňlişe sezewar etdi we ýurdumyzyň baýrak gaznasynyň üstüni nobatdaky altyn medaly bilen ýetirdi. Arslan Hojamberdiýew 90 kg-de finala ýetmegi başardy. Ol finala uzaýan ýolda täjik, rus we gazak pälwanlaryndan üstün çykdy. Jemleýji tutluşykda gyrgyz pälwanyndan asgyn gelen ildeşimiz dünýäniň цise-çempiony boldy. Nobatgeldi Nazarow 100 kg agramda bürünç medal gazandy.

Medally ýoluň dowamy guşakly göreşiň nusgawy usulyndan gazanylan netijelere beslendi. Guwanç Hemraýew 68 kg agramda bürünç medala eýe çykdy. Annagurban Allaberdiýew 90 kg agramda dünýaniň wise-çempiony boldy. Nurmuhammet Baýdogdyýew hem 100 kg-den ýokary agramda kümüş medala mynasyp boldy. Nurmuhammet hem finala uzaýan ýoldaky tutluşyklaryny ýeňiş bilen tamamlady.

Türkmen ýygyndysy dünýä çempionatynyň medal sanawynda üçünji orna eýe boldy.

«Türkmen sporty» gazeti.