Soňky habarlar

Aşgabatda Tennis boýunça Merkezi Aziýa birinjiligi ugrundaky oýunlara badalga berildi

2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Aşgabatda Tennis boýunça Merkezi Aziýa toparlaýyn birinjiligi ugrundaky oýunlar başlandy.  Bu oýunlar 9-njy iýunda tamamlanar.

Ýaryşlara Owganystandan, Gazagystandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Täjigistandan, Özbegistandan, Türkmenistandan 12 ýaşly we ondan kiçi ýetginjek oglanlar hem-de gyzlar gatnaşýarlar.

Türkmenistan, Tennis boýunça Halkara we Aziýa federasiýalarynyň goldamagynda, 4 ýyldan soň, eýýäm ikinji gezek bu sebit oýunlaryny özünde kabul edýär.

Tennis boýunça Merkezi Aziýa toparlaýyn birinjiligi ugrundaky oýunlaryň maksady geljegine ynam bildirilýän ýaş tennisçileri ýüze çykarmakdan, olaryň sport ussatlyk derejelerini ýokarlandyrmakdan we Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiliklerini ösdürmekden ybaratdyr.

Şular ýaly halkara derejeli ýaryşlary geçirmek üçin ýurdumyz ajaýyp Olimpiýa şäherçesindäki halkara ülňülerine laýyk gelýän, iki ýüzden ― dört ýüz tomaşaça niýetlenen münberleri bolan, zamanabap üsti açyk we ýapyk tennis kortlaryna eýedir.   

Şu günki gün Merkezi Aziýa toparlaýyn birinjiligine gatnaşýan türkmen tennisçileriniň ýaş nesilleri ýurdumyzyň uly tennisdäki ýalkymly geljegidir diýip aýtmak bolar. Biz olaryň ýurdumyzyň sport abraýyny artdyrmak, mukaddes ýaşyl Tugumyzy paýtagtymyzda geçirilýän bu iri sport baýramçylygynda belentde parlatmak üçin ähli güýç-gaýratlaryny, erk-ygtyýarlaryny tijäp, ýeňişleri gazanjakdyklaryna ynanýarys!

www.sportcom.gov.tm