Soňky habarlar

Şanly senäni dabaralandyran waka

Iri halkara ýaryşlarynda belent sepgitlere ýetip, ata Watanymyzyň dünýädäki abraýyny belende göterýän türgenlerimizi sylaglamak ajaýyp zamanamyzda asylly ýörelgä öwrüldi. 2023-nji ýylyň 25-nji maýynda bu ýörelge dowam etdirilip, Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň başa-baş göreş görnüşleri desgasynda  Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.  

Aşgabat şäheriniň gününiň we “Soňky jaň” dabarasynyň şowhunyny artdyran çärede halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlara mynasyp bolup, tapawutlanan türgenleriň köp sanlysyna türkmen halkynyň Milli Lideriniň  we hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda dünýä, Aziýa we sebit derejelerinde geçirilen sport ýaryşlaryna gatnaşan türkmenistanly türgenler baýrakly orunlary eýeläp, ýurdumyzyň sport abraýyny mynasyp goradylar. Olaryň gazanan üstünliginiň şanyna guralan dabara mynasybetli sungat ussatlarynyň konserti, şeýle-de sportuň görnüşleri boýunça türgenleriň görkezme çykyşlary guraldy.

Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň adyndan sylag gowşurylan türgenlere we olaryň tälimçilerine hemişe üstünlik hemra bolmagyny arzuw edýäris!

www.sportcom.gov.tm