Soňky habarlar

Türkmenistan-Katar: sport hyzmatdaşlygy pugtalanýar

20.03.2023. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Şu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk hyzmatdaşlygyň baý tejribesini hem-de bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, taraplaryň netijeli gatnaşyklara kuwwatly itergi bermäge taýýardyklarynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz hem-de Katar Döwletiniň Emiri iki halkyň medeni-taryhy kökleriniň we ruhy baglanyşyklarynyň mizemezdigi barada aýdyp, ynsanperwer ulgamda, hususan-da, bilim, saglygy goraýyş, ylym, medeniýet ugurlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigini bellediler.

Şeýle-de ýaşlar syýasatynda, durmuş ulgamynda, syýahatçylyk we sport boýunça ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine sapary boldy. Türkmenistanyň Baştutany saparyň dowamynda Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birine hormatly myhman hökmünde tomaşa etdi.

 www.sportcom.gov.tm