Soňky habarlar

Ýaşlar ýaryş meýdançasynda

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiadanyň we Spartakiadanyň çäklerindäki sport ýaryşlary dowam edýär. Ýaryşlaryň Aşgabat şäherinde geçirilýän tapgyrlaryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden, orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdeplerinden, sport toplumlaryndan we stadionlardan, şeýle-de edara-kärhanalardan, önümçilik toplumlaryndan türgenler guramaçylykly gatnaşýarlar.

Ýaryşlar suwda ýüzmek, ýeňil atletika, woleýbol, badminton, düzzüm, şaşka, stoluň üstünde oýnalýan tennis, basketbol, şeýle-de sambo we milli göreş boýunça oglanlaryň we gyzlaryň arasynda geçirilýär. Geçirilýän ýaryşlarda gün-günden erjeller öňe saýlanýarlar. Ýeňijiler guramaçylar tarapyndan höweslendirilýär. Ýaryşlar ahyrladygyça baýrakly orunlara dalaş edýän türgenleriň arasyndaky göreşler has-da gyzykly häsiýete eýe bolýar.

 

                                                                                                                                                                               «7/24.tm»