Soňky habarlar

Ýurdumyzyň birinjiligi

Golaýda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijileri mälim boldy. Ýokary ligada çykyş etmek ugrundaky bäsleşige gatnaşmak üçin ýurdumyzyň welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan ezber küştçiler Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebine ýygnanyşdylar. Günüň ikinji ýarymyna çenli dowam eden ýaryşda has köp utuk toplan erkek we zenan küştçiler saýlandy. Ýaryşyň netijesine görä erkekleriň arasynda Ahal welaýatyndan Ýusup Baýramgeldiýew 9 oýundan 8.5 utuk toplap 1-nji orna mynasyp boldy. 2-nji baýrakly orna bolsa Aşgabat şäherinden Allaýar Şirliýew (9 oýundan 7.5 utuk) mynasyp boldy. 9 oýundan 7 utuk bilen Aşgabat şäherindäki 117-nji orta mekdebiň okuwçysy, Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň türgeni Amanmuhammet Hommadow (tälimçisi halkara derejeli emin, sport ussady Serdar Annaberdiýew) hem-de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Karen Grigorýan degişlilikde 3-nji we 4-nji orny eýelediler. Zenanlaryň arasyndan Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň okuwçysy, Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň türgeni Merýem Agajanowa (9 oýundan 8.5 utuk) 1-nji, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Ogulsuraý Baýrambaýewa (9 oýundan 7 utuk) 2-nji, Jennet Durdyýewa bolsa (9 oýundan 8.5 utuk) 3-nji baýrakly orna mynasyp boldy. Şeýle hem Lebap welaýatyna wekilçilik eden türgenlerden Mähri Aýmakowa, Leýla Şöhradowa, Maral Zeripjanowa dagy ýokary ligada çykyş etmäge hukuk gazandylar. Baýrakly orunlary eýelän türgenler Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat hatlary we Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglandy.

Rejepmuhammet ORAZMUHAMMEDOW,

«Türkmen sporty».