Soňky habarlar

Türkmenistanyň çempionaty

Şu günler sportuň birnäçe görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionatlary ýaýbaňlandyrylýar. Dekabryň başyndan şu güne çenli guşakly göreş we söweş sambosy boýunça ýurdumyzyň birinjilikleri, ýaý atmakdan Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryş, badminton, agyr atletika, adaty karate hem-de suwda ýüzmek boýunça ýurdumyzyň çempionatlary guraldy. Şol ýaryşlaryň ýurdumyzyň dürli sebitlerinde geçirilmegi Watanymyzyň ähli künjeginde sportuň sazlaşykly ösdürilmegini gazanmakda möhüm ähmiýete eýedir.

Penşenbe güni bolsa boks boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. 

Mary şäherindäki 6-njy sport mekdebinde guralan ýaryşa welaýatlardan we Aşgabat şäherinden erkekleriň 76-sy, boks bilen meşgullanýan gyzlaryň bolsa 11-si gatnaşdy.

Zenanlaryň ýaryşlarynyň netijelerini belläp geçsek, 50 kg agramda Daşoguz welaýatyndan Ýaňyl Kawisowa ýeňiji boldy. Ol ussat tälimçi Orazmuhammet Bäşimowyň elinde türgenleşýär. 54 kg-de Ahal welaýatynyň türgeni Merjen Mämmetýarowa çempion boldy. Oňa Söhbet Bekiýew tälim berýär. Maýsa Walyýewa bolsa 66 kg-de Türkmenistanyň çempiony bolmagy başardy. Ol Aşgabat şäheriniň toparyna wekilçilik edýär.

Erkekleriň arasynda 51 kg-de aşgabatly Said Babajanow (tälimçisi Annamyrat Sähedow),

54 kg-de lebaply Döwlet Çaryýew (tälimçisi Faruh Ýomudow), 57 kg-de paýtagtly Yhlas Gylyçjanow, 60 kg-de Aşgabat şäherinden Şükür Öwezow (ikisiniň hem tälimçisi Ýazmuhammet Pazzyýew), 63,5 kg-de bola paýtagtdan Zakir Rejepow (tälimçisi Aliasker Başirow) altyn medala eýe boldular. 67 kg-de Saparmyrat Ödäýew, 71 kg-de Muhammetmyrat Sähedow (ikisiniň hem tälimçisi Annamyrat Sähedow) altyn medal gazandylar. Olaryň ikisi hem paýtagtymyzyň toparyndandyr. 75 kg-de Mary welaýatyndan K.Körow (tälimçisi Akmyrat Esenmyradow),

80 kg-de Aşgabatdan M.Nurýagdyýew, 86 kg-de paýtagtly T.Gurbanow (tälimçisi Annamyrat Sähedow) dagy ýeňşe ýetdiler. 92 kg-de daşoguzly R.Ýuldaşew, 92 kg-den ýokary agram derejesinde bolsa B.Toýçyýew garşydaşlarynyň ählisinden rüstem çykdylar.

Aliasker Başirow ýaryşyň baş emini hökmünde çykyş etse, onuň baş kätibi Akmyrat Esenmyradow boldy.

Ýaryşda baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlere Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat hatlary we Türkmenistanyň boks federasiýasynyň ýadygärlik sowgatlary gowşuruldy.

«Türkmen sporty».