Soňky habarlar

Top toruň üstünde

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky komitetiniň bilelikde guramagynda woleýbol boýunça paýtagtymyzyň çempionaty geçirildi. Ýaryş mekdebiň woleýbol zalynda ýaýbaňlandyryldy.

Ýeri gelende bellesek, şu ýyl Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň ýaryşynyň paýtagtymyzyň çempionaty bilen utgaşdyrylyp geçirilmegi bäsleşigiň geriminiň has-da giňemegini şertlendirdi. Şunlukda, has-da çekeleşikli we dartgynly bäsleşik guraldy. Biri-birinden güýçli toparlaryň duşuşyklary hemmeleriň üns merkezinden ornuny tapdy.

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň topary ähli garşydaşlaryndan rüstem çykdy we ýaryşyň çempiony boldy. Ikinji orny Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky komitetiniň «Ýedigen» topary eýeledi. Öňdäki üçlügi bolsa «Ýedigen II» topary jemledi.

Ýeňijilere guramaçylaryň taýýarlan Hormat hatlary hem-de ýörite sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Myrat HALMYRADOW,

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň instruktor-usulyýetçisi.