Soňky habarlar

Türkmen karateçileri Germaniýada geçen halkara ýaryşynda 16 medal gazandylar

Türkmen türgenleri Berlinde (Germaniýa) tamamlanan «Banzai Cup-2022» halkara karate-do ýaryşynda 5 altyn, 3 kümüş we 8 bürünç bolmak bilen, 16 medal gazandylar.

Bäsleşige 31 ýurtdan 1211 türgen gatnaşdy, olar iki günüň dowamynda kata (maşk görkezme – görünmeýän garşydaş bilen söweş) we kumite (söweşde türgenleşme) ugurlary boýunça 89 baýrak ugrunda bäsleşdiler.

Kata ugry boýunça uly baýraklary Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dilleri çuňňur öwredilýän 1-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Öwezmyrat Sapadurdyýew (12 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda) we Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Allanur Ýalkabow (14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda) gazandy.

Beýleki üç altyn medala ildeşlerimiz göreş sparriňinde (türgenleşik göreşinde) mynasyp boldular. Toparlaýyn kumitde 18 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda şunuň ýaly üstünlige Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talyby Ýusup Garajaýew, Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Magtymguly Annaýew we Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Hemra Begjanow, ýekebara bäsleşikde bolsa Aşgabat şäherindäki 52-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Resul Atajanow (18 ýaşa we 55 kg çenli ýaşlaryň arasynda) we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talyby Dawut Nazmyradow (erkekleriň arasynda 75 kg çenli) gazandylar.

Mundan başga-da, Dawut Nazmyradow ýene iki kümüş medala mynasyp boldy. Ol 21 ýaşa çenli türgenleriň arasynda 75 kilograma çenli agram derejesinde we absolýut agram derejesinde gazandy. 16 ýaşa çenli kadetleriň arasynda Aşgabat şäherindäki 44-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Sylapberdi Orazgeldiýew, Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Erkin Taganow we Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Döwletmyrat Aşyrmuhammedow ýygyndy toparymyza üçünji kümüş medaly goşdular.

Maksatnamanyň hut şu görnüşinde bürünç medala Aşgabat şäherindäki 52-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Jora Öwezmyradowdan we Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Dawut Saryýewden, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Şamyrat Myradowdan ybarat bolan beýleki toparymyzyň mynasyp bolmagy bellärliklidir.

Ýene bir toparlaýyn kumitede – erkekleriň arasynda – bürünç medallara Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary Arzuw Seýitgulyýew, Süleýman Garlyýew we Täçmuhammet Bekiýew dagy, ýekebara sparrinňde Erkin Taganow (16 ýaşa ýetmedik kadetleriň arasynda 52 kg çenli), Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Rüstem Puhanow (18 ýaşa ýetmedikleriň arasynda 61 kg çenli), Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Baýry Baýryýew (erkekler arasynda 75 kg çenli), Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Süleýman Garlyýew, Türkmen döwlet binagärlik -gurluşyk institutynyň 1-nji ýyl talyby Muhammetnur Annamuhammedow dagy eýe boldular. Soňky iki türgen şol bir agram derejesinde, 60 kilograma çenli toparda bäsleşdi.

14 ýaşa çenli kadetleriň arasynda kata ugry boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 8-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Perhat Atamyradow üçünji orna mynasyp boldy.

Topar sanawynda türkmen karateçileri Germaniýanyň LV Nordrhein Westfalen (6 altyn, 8 kümüş we 8 bürünç medal) we Slowakiýanyň milli ýygyndy toparyndan (8 altyn, 6 kümüş we 9 bürünç medal) soň üçünji orny eýelediler.

Karateçilerimiz ýakyn wagtda, 9–11-nji sentýabr aralygynda Pardubice (Çehiýa) şäherinde geçiriljek 12-nji Şotokan karate boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagy meýilleşdirýärler.

 

www.turkmenistan.gov.tm