Soňky habarlar

Türkmenistanly ýetginjekler «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynyň 16 medalyna eýe boldular

Wladiwostok şäherinde tamamlanan «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda türkmenistanly çagalar ajaýyp netijeleri gazandylar. Türkmenistanyň ýygyndy toparlary halkara sport baýramynyň 16 medalyna (2 altyn, 3 kümüş, 11 bürünç) eýe boldular. Ildeşlerimiziň ýeňil atletikadan 2 (3000 metr aralyga ylgamak — altyn medal, 1500 metre ylgamak — bürünç medal), erkin göreşden 4 (1 altyn, 3 bürünç medallar), grek-rim göreşinden 1 (bürünç medal), sambodan 1 (bürünç medal), stol tennisinden 1 (kümüş medal), kuraş göreşinden 7 (2 kümüş, 5 bürünç medallar) medallara eýe çykmaklary bilen, türkmen topary umumy medal sanawynda onunjy orna mynasyp boldy. Munuň özi türkmenistanly çagalaryň hem-de ýetginjekleriň uly üstünligidir.

Gazanylan medallar hakynda giňişleýin durup geçsek, ýetginjek gyzlaryň uzak aralyga — 3000 metre ylgamak ýaryşynda altyn medala eýe bolan Sabina Kasymjanowa 1500 metr aralyga ylgamak boýunça bäsleşikde bürünç medal bilen türkmen toparynyň medal sanawyndaky ornuny berçinledi. Altyn medallaryň ýene biri 57 kilogram agram derejesinde erkin göreş boýunça ýaryşda Umyt Kakalyýew tarapyndan gazanyldy. Şeýlelikde, «Olimp» orta sport mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Umyt Kakalyýew garşydaşlarynyň ählisinden güýçli çykdy.

Ylýas Allanazarow hem-de Alibek Jumanow stol tennisinden guralan jübütleýin ýaryşda bilelikde çykyş edip, hormat münberiniň ikinji basgançagynda ornaşdylar. Grek-rim göreşi boýunça 62 kilogram agram derejesinde geçen ýaryşda bolsa Aly Sytdyýew netijeli çykyş etdi. Ol 8 türgeniň arasyndaky ýaryşda bürünç medal gazandy. Erkin göreşden Selbi Zahirowa ajaýyp üstünligi bilen watandaşlarymyzy begendirdi. 50 kilogram agram derejesindäki gyzlaryň ýaryşynda finala çykmak ugrundaky göreşine çenli ýüzbe-ýüz bolan garşydaşlarynyň ählisini şowsuzlyga duçar eden zehinli gyzyň netijesi hem oňa bürünç medal getirdi. Türkmen ýetginjekleriniň erkin göreş boýunça eýelän medallarynyň hataryny 38 kilogram agram derejesindäki bäsleşikde tapawutlanan Söhbet Nuryýewiň üstünligi hem-de 62 kilogramda ýaryşan Mekan Hudaýberdiýewiň netijesi-de bezeýär. Olaryň ikisi-de ajaýyp sport baýramçylygyndan bürünç medally dolandylar. Nurana Hezretowanyň 65 kilogram agram derejesindäki çykyşy 9 topardan bolan 9 türgeniň arasynda  geçen sambo ýaryşynyň bürünç medaly bilen bellendi.

Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynyň ahyrky günlerinde bolsa türkmenistanly ýaşlar kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Sanjar Buriýew 42 kilogram agram derejesinde bäsleşdi. Ol Eýrandan, Hindistandan, Tatarystandan, Mongoliýadan, Sibirden, Russiýanyň Deňizýaka sebitinden, Özbegistandan bolan türgenleriň arasynda guralan bäsleşikde kümüş medal gazandy. Ildeşlerimiziň şondan soňky medaly Zinat Koçmatowa degişlidir. Ýetginjek gyzlaryň 44 kg agram derejesindäki ýaryşynda eden ynamly çykyşy onuň kümüş medala mynasypdygyny aýan etdi. Sambo ýaryşynda netijeli çykyş eden Nurana Hezretowa kuraşdan hem üstünlik gazandy. Ol 63 kg agramdaky ýaryşyň bürünç medalyna mynasyp boldy. 

Türgenleriň onusynyň gatnaşmagynda geçen ýetginjek oglanlaryň ýaryşynda Dinislam Mahmaşarifow tapawutlandy. Ol 50 kg agramdaky ýaryşda öňdäki üçlügi jemledi. Ýurdumyzyň baýrak gaznasyna bürünç medallaryň ýene birini getirmek Seýitnazar Hudaýberdiýewiň paýyna düşdi. Seýitnazar 60 kilogram agram derejesindäki ýaryşda 9 türgeniň arasynda tapawutlandy. Narmurat Muradow 71kg-de şeýle üstünlige ýetmegi başardy. Ol hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagyň hötdesinden geldi.

Boýuny bürünç medal bilen bezemegi başaran ildeşlerimiziň biri-de Daýanç Karaýewdir. 83 kg agramda bäsleşen Daýanjyň sahaly, hindistanly, tatarystanly, mongoliýaly, özbegistanly hem-de Deňizýaka sebitinden bolan türgenleriň arasynda netijeli çykyş edendigini bellemelidiris.

«Türkmen sporty» gazeti.