Soňky habarlar

«Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlary tamamlandy

Wladiwostok şäherinde «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynyň ýapylyş dabarasy boldy. 

Oýunlarda 13 döwletden 1355 türgen gatnaşyp, olar sportuň 19 görnüşi boýunça güýç synanyşdylar. Ýaş türgenler 11 günüň dowamynda medallaryň 273 toplumy ugrunda özara göreş alyp bardylar. Türkmenistanly türgenler iki altyn, üç kümüş, on bir bürünç medal gazanyp, umumytoparlaýyn bäsleşikde 10-njy orny eýelediler. Türkmenistan «Aziýanyň çagalary» atly halkara oýunlara 2008-nji ýyldan bäri dördünji gezek gatnaşýar.

«Aziýanyň çagalary» halkara sport oýunlary her dört ýyldan bir gezek Halkara Olimpiýa komitetiniň we ÝUNESKO-nyň howandarlygynda geçirilýär. Bu oýunlar ilkinji gezek 1996-njy ýylda häzirki zaman Olimpiýa hereketiniň 100 ýyllygyny dabaralandyrmak maksady bilen guraldy.

Soňky 25 ýylyň dowamynda Aziýanyň 30-dan gowrak ýurdundan müňlerçe ýaş türgen bu oýunlara gatnaşdy. Soň olaryň arasyndan Olimpiýa oýunlarynyň, dünýä we yklym çempionatlarynyň ýeňijileri we baýrakly oýunlarynyň eýeleri ýetişdi.

Nobatdaky, sekizinji «Aziýanyň çagalary» halkara sport oýunlaryny 2024-nji ýylda Ýakutskde geçirilmek meýilleşdirilýär.

 

www.olympic.ru