Soňky habarlar

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti wezipesine saýlandy

Olimpiýa şäherçesindäki Sport myhmanhanasynda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň agzalarynyň, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň wekilleriniň, sport hünärmenleriniň, tälimçileriň hem-de Diýarymyzyň sport ugurly ýokary okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda geçen mejlis Watanymyzyň Olimpiýa hereketiniň ýörelgelerine ygrarlylygynyň subutnamasyna öwrüldi.

Myhmanhananyň mejlisler zalynyň girelgesinde milli sportumyzyň gazananlaryny özünde jemleýän ajaýyp sergi ýaýbaňlandyryldy. Dutarçy bagşylaryň çykyşlary bu ýerdäki dabaralaryň üstüni ýetirdi.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisiniň başlanmagy bilen Milli Olimpiýa komitetiniň 2016—2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri hakynda hasabat berildi.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidentligine Türkmenistanyň hormatly Prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow hödürlenildi. Teklibiň biragyzdan goldanylmagy bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti wezipesine saýlandy.

Bu ýerde Milli Olimpiýa komitetiniň birinji wise-prezidentini hem-de wise-prezidentini saýlamak meselelerine hem seredildi. Komitetiň birinji wise-prezidenti wezipesine Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri, wise-prezidenti wezipesine bolsa «Aýdyň Gijeler» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory saýlandy.

Soňra ýurdumyzyň sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de türgenleriň käbiriniň çykyşlary diňlenildi. Olar Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli Arkadagly Serdarymyzyň adyna gutlag sözlerini beýan etdiler.  

Mejlisiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisine gatnaşyjylaryň Ýüzlenmesi okaldy.   

«Türkmen sporty» gazeti.