Soňky habarlar

Sport çäreleri

 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdep okuwçylarynyň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly Spartakiada;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň orta hünär we haşlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly Uniwersiada;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýygyndy toparlarynyň arasyndaky “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly sport ýaryşlary;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly sport ýaryşlary;
 • Futbol boýunça ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdep okuwçylarynyň arasyndaky “Altyn top” atly bäsleşik;
 • Sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdep okuwçylarynyň arasyndaky “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň nesilleri” atly sport ýaryşlary;
 • Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin sport çäreleri;
 • Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin sport çäreleri;
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dabarasy uludan tutulýan baýramçylyklara bagyşlanyp geçirilýän köpçülikleýin-sport çäreleri;
 • Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary, birinjilikleri we Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar.