Soňky habarlar

«Talyp sport» hokkeý topary Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşa gatnaşdy

Ýurdumyzda sportuň dürli görnüşlerini ösdürmek babatynda giň gerimli işler durmuşa ornaşdyrýar. Şeýlelikde, sportuň gyşky görnüşleri hem ata Watanymyzda durnukly ösdürilýär. 

 Sportuň Olimpiýa görnüşleriniň arasynda hokkeýiň uly meşhurlykdan peýdalanýandygy üçin Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň «Talyp sport» toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşa gatnaşmagy köplerde uly gyzyklanma döretdi.

«Talyp sport» toparynyň ýurdumyzyň çäginde geçirilýän hokkeý boýunça ýaryşlarynyň arasynda iň hormatlysy hasaplanýan Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşa ilkinji gezek gatnaşmagy, olaryň sport tejribesini artdyrdy.

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky hokkeý ýaryşynda «A» toparda oýnan «Talyp sport» has tejribeli «Şir», «Alp Arslan» toparlary bilen bäsleşdi. Bu bolsa olaryň taplanmagyna täsirini ýetirer.

«Talyp sport» hokkeý toparynyň oýunçylarynyň Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň sportuň beýleki görnüşlerinde gazanýan üstünlikleriniň hataryny uzaltmak üçin edýän tagallalarynyň ýerine düşmegi üçin yhlas edýändigini, olaryň yhlasynyň ýerine düşjek günleriniň bolsa uzakda däldigini bellemelidiris.

Hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň ýeňijisi 10-njy dekabrda belli ediler.

 Oguljennet JUMALYÝEWA,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.