Soňky habarlar

«Altyn asyr» Türkmenistanyň çempiony: hünärmenleriň ýürek sözi

Türkmenistanyň çempionatynyň 25-nji tapgyrynda «Altyn asyr» myhmançylykda çempionlyk ugrundaky esasy bäsdeşi «Şagadamdan» 2:1 hasabynda üstün çykdy. Bu ýeňiş «Altyn asyra» nobatdaky gezek çempionlygyny goramaga mümkinçilik berdi. Şeýlelikde, «Altyn asyr» altynjy gezek Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu waka mynasybetli futbol hünärmenlerimizden garaýyşlaryny we gutlaglaryny okyjylar bilen paýlaşmagyny haýyş etdik.

Orazgeldi Geldiýew,

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň metbigat sekretary.

–Türkmenbasy şäherindäki oýun tamamlanan dessine tanymal tälimçimiz Ýazguly Hojageldiýewe telefon arkaly gutlag sözlerimi beýan etdim.

Ýaş oýunçylar bilen tejribeli oýunçylaryň sazlaşygyny döreden tejribeli tälimçimiz türkmen futbolunyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak sahypany açdy.

Türgenleşdirýän toparyny bassyr alty gezek çempionlyk derejesine ýetiren Ýazguly Hojageldiýew sözüň doly manysynda çempion topary taýýarlamagy başardy.

Şu ýerde halkara yaryşlarynda türkmen futbolunyň abraýyny arşa galdyrmaga goşant goşýan öňdebaryjy toparymyzy gazanan taryhy yeňşi bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn!

 Kiçigul Kiçigulow,

«Merw» futbol toparynyň tälimçisi hem-de Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň administratory.

–«Altyn asyr» Türkmenistanyň taryhynda ilkinji sapar 6 gezek yzly-yzlyna çempion bolmagy başardy.

Munuň özi hakykatdanda «Altyn asyr» futbol klubunyň soňky 6 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň iň güýçli topardygyny tassyklaýar.

Halkara ýaryşlarda gazanýan üstünligi we görkezýän netijeleri hem bu aýdylanlary subut edýär.

Hünarmenleriň belleýşi ýaly, ýyl geçdigiçe toparyň düzümi gowşaýar. Emma şonda-da «Altyn asyr» çempionlygyny goramagy başarýar. Toparyň bu üstünligine diňe «berekella» diýäýmek galýar.

Hajymyrat Söýünow,

sport žurnalisti.

–Aşgabat şäheriniň «Altyn asyr» futbol topary bu möwsümde hem özüniň taýsyzdygyny görkezdi.  Paýtagtlylar häzirki düzümi bilen çempion bolmasa geň galardyk.

Halkara ýaryşlarynda, hususanda AFK-nyň kubogynda ozalky ýyllara garanyňda netijeli çykyş edilýändigine garamazdan, «Altyn asyrdan» has uly üstünlige garaşýarys.

Şonuň üçin hem gazanylan şunça çempionlygynyň üstüni AFK-nyň kubogy bilen ýetirse has gowy bolardy.    

Çempionatda durnukly çykyş edýän toparyň bolmagy milli ýygyndymyzyň netijeli oýnamagyna oňaýly täsirini ýetirip biler. Şeýle-de, bu ýagdaý toparyň janköýerleri üçin ýakymlydyr.

Ýazga geçiren Hojaberdi APBAÝEW.