Soňky habarlar

Tälimçi sözünde tapyldy

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň horwatiýaly baş tälimçisi Ante Mişe Şri-Lanka bilen geçirilen oýnuň öňüsyrasynda «Sport» myhmanhanasynda geçirilen metbugat maslahatynda žurnalistleriň sowallaryna jogap berip, öňde maksat goýandyklaryny, şol maksadyň bolsa 2019-njy ýyly 1-nji ýa 2-nji orunda tamamlamakdan ybaratdygyny dile getiripdi. Türkmen futbolçylary baş tälimçiniň sözünde tapylmagy üçin yhlas etdiler. Olaryň yhlasy ýerine hem düşdi.

Aslyýetinde tälimçiniň sözünde tapylmagy onuň diňe özüne bagly däl. Ol meýdançada 11 futbolça, onuň daşynda hem ýene şonçarak oýunça sözüni düşündirmeli. Sebäbi onuň özi meýdança girip ýagdaýy üýtgedip bilmeýär. Aslynda şol bir wagtda meýdançada çykyş edýän tälimçileriň bardygyna garamazdan, olaryň esasy işi toparda durnukly ýagdaýy we ýüreklerde ynamy döretmekden ybarat. Diňe oýunçylaryň özüne ynamyny kemala getirmek arkaly ýeňişlere ýetip bolýar.

Türkmenistanyň ýygyndysy dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşynda «Köpetdag» stadionynda Şri-Lankanyň ýygyndysyndan üstün çykanda, ine, şu pikirler hakyda doldy. Sebäbi şol oýundan soňra biziň toparçamyzdaky bäsdeşlerimiz Liwan bilen KHDR deňme-deň oýnady. Bu bolsa Türkmenistanyň ýygyndysyna 2019-njy ýyly 1-nji orunda tamamlamaga mümkinçilik berdi.

Dogry, bu 1-nji orun bize tutuş saýlama tapgyrda öňdäki orunda boljakdygymyzy kepillendirmeýär. Emma Türkmenistanyň tutuş 2019-njy ýylyň jemi boýunça 1-nji orny eýelemegi oýunçylarda ynam döreder. Olaryň eger tijenseler, çynyny edip oýnasalar, toparçamyzda ýeňiji bolup biljekdiklerine, iň bolmanda, ýaryşy dowam etdirmäge hukuk berýän ilkinji 2 ornuň birine dalaş etjekdiklerine ynam dörder.

   Saýlama tapgyra gatnaşýanlaryň arasynda Türkmenistanyň çykyş edýän «H» toparçasynda ýygyndylaryň mümkinçilikleriniň gyradeňdigini hasaba alsaň, öňe saýlanmak aňsat däl. Şeýle-de, bolsa saýlama ýaryşyň birinji ýarymynyň jemi boýunça Türkmenistan öňe saýlandy. 2020-nji ýylda aýgytly oýunlar garaşýar. Ine, şol duşuşyklara çenli oýunçylaryň özleriniň 1-nji orna mynasypdyklary hakynda dörän pikiri ösdürmekleri gerek. 

Häzirki wagtda öňdeligi eýeleýän Türkmenistanyň 5 oýundan soňra 9 utugy bar. 2-nji orunda barýan Koreýa Respublikasy 4 oýundan soňra 8 utuk gazandy. 3-nji we 4-nji orunlarda ýerleşen Liwan bilen KHDR-iň ýygyndylarynyň hem hersi 8 utuk toplapdyr. Emma olar goşmaça görkezijiler boýunça häzirki orunlarynda galýarlar. Iň soňky orun henize çenli utuk gazanyp görmedik Şri-Lankanyň ýygyndysyna degişli

Saýlama ýaryşyň nobatdaky duşuşygy 2020-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriler. Şol gün «H» toparçanyň öňdebaryjylary özara güýç synanyşarlar. Has dogrusy, Türkmenistanyň ýygyndysy myhmançylykda Koreýa Respublikasynyň ýygyndysy bilen duşuşar. Öňdäki möhüm oýunda ildeşlerimize üstünlik arzuw edýäris!

www.msy.gov.tm