Soňky habarlar

Sylaglaryňyz gutly bolsun!

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynda tapawutlanan işgärlere, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, döredijilik wekillerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de hormatly atlary dakmak dabaralary boldy.

Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen sport ulgamynda önjeýli zähmeti bilen tapawutlanan, türkmen sportunyň ösmegine mynasyp goşant goşan hünärmenleriň hem birnäçesi medallardyr hormatly atlar bilen sylaglandy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň müdiriniň orunbasary Çaryýar Sahatow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 2-nji derejeli hünärmeni Öwezmyrat Akmyradow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň küşt boýunça tälimçi-mugallymy Serdarguly Ataýewiç Baýramsähedow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň lukmany Hudaýguly Jumaýew Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglanyldy.

Şeýle-de, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 11-nji sport mekdebiniň badminton boýunça tälimçi-mugallymy Natalýa Nikolaýewna Ştyrowa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 13-nji sport mekdebiniň sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça tälimçi-mugallymy Alena Petrowna Litwinowa, Türkmenistanyň Stol tennisi federasiýasynyň başlygy Agamyrat Gylyçdurdyýewiç Allanazarow, Türkmenistanyň Sport milli göreşi federasiýasynyň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Karz bermek müdirliginiň pul dolanyşygy bölüminiň baş ykdysatçysy Şamyrat Annanazarowiç Rejepow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň sportuň boks boýunça tälimçi-mugallymy Aliasker Gasanowiç Başirow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň«Olimp» orta sport mekdebiniň dzýudo göreşi boýunça tälimçisi Dowletgeldi Täçmyhammedowiç Myradow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 7-nji Toplumlaýyn sport mekdebiniň erkin göreş bölüminiň tälimçi-mugallymy Annagurban Baýramdurdyýewiç Bäşimow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ahal welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Gökdepe etrabynyň «Gökdepe» daýhan birleşigindäki sport mekdebiniň milli göreş boýunça tälimçisi Rejepguly Orazdurdyýewiç Hojamyradow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 1-nji sport mekdebiniň dzýudo göreşi boýunça tälimçisi Nurmyrat Amanmyradowiç Amanow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň direktory Serdar Garlyýewiç Çäşemow, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 12-nji sport mekdebiniň basketbol boýunça tälimçi-mugallymy Zarima Irgeşýewna Sultanowa Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglandy.

Şeýle hem, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň oýun görnüşleri kafedrasynyň uly mugallymy Pawel Aleksandrowiç Pereworuha, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçi-mugallymy Witaliý Awanesowiç Kagramanowa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Gasan Azatowiç Rasulowa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 14-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Wladimir Iwanowiç Priýatkine, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Bazaly sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Farhad Ismailowiç Kazakowa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Saýdulla Baýmuradowa «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at dakyldy.

Sylaglaryňyz, hormatly atlaryňyz gutly bolsun!

«Türkmen sporty» gazeti (28.09.2019.).