Soňky habarlar

Sport hyzmatlary sanly ulgamda

«Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmagyň binýadyny emele getirip, durmuşa geçirilýän işler ulgamyň mümkinçilikleriniň jemgyýetimizde ykjam ornaşdyrylmagynda möhüm orun eýeleýär. Şeýlelikde, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň resmi web-saýtynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi netijesinde sport ulgamynyň ýeten belent sepgitleri sanly ulgamyň mümkinçilikleri arkaly giňden şöhlelendirilýär.

Resmi web-saýtyň mümkinçilikleri Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalaryň ýerine ýetirýän işlerini hem-de halkymyza hödürleýän hyzmatlarynyň ähmiýetini watandaşlarymyza ýetirmekde hem ajaýyp şertleri özünde jemleýär. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky desgalaryň dördüsiniň şeýle web-saýtlarynyň hereket edip başlamagy bilen, şol sport maksatly binalardaky mümkinçilikleriňdir hyzmatlaryň has-da giňişleýin halkymyza hödürlenmeginde möhüm ädim ädildi.

«Aşgabat» köpugurly stadionynyň, Gyşky oýunlar sport toplumynyň, «Milli olimpiýa sport köşgi» hojalyk jemgyýetiniň hem-de Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw sport toplumynyň täze işe girizilen web-saýtlarynda bu ýerdäki hyzmatlardan peýdalanmagyň ähli talaplary, şertleri we nyrhlary düşündirilýär. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň desgalarynyň hyzmatlarynyň Döwlet hyzmatlar portalyna (e.gov.tm) ýerleşdirilmegi olaryň sanly ulgamyň mümkinçilikleri arkaly jemgyýete ýetirilmegi üçin ähli çäreleriň görülýändiginiň beýanydyr.

Döwlet hyzmatlar portalynda Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň sport mekdepleriniň salgylarynyň we mümkinçilikleriniň görkezilmegi sport jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky şeýle ajaýyp toplumlaryň mümkinçiliklerini we hyzmatlaryny sanly ulgamyň mümkinçilikleri arkaly halkymyza hödürlemek ugrunda alnyp barylýan işler geljekde has-da kämilleşdiriler.

 

Maýatäç SOLTANOWA,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy bölüminiň baş hünärmeni.