Soňky habarlar

BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMY

«Awaza — dostluk mekany» diýlip, indi ençeme wagtdan bäri tanalýan Hazaryň türkmen kenary ýene-de dost-doganlyga, hoşniýetli gatnaşyga we işjeň hyzmatdaşlyga täze ýol açdy. Ol ýerde badalga alan Birinji Hazar ykdysady forumy dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolup, dünýäniň nazaryny Türkmenistana gönükdirdi.

11-nji awgustda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýaýbaňlandyrylan Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy — 2019» halkara awtosergisiniň açylyş dabarasy boldy. 13,7 müň inedördül meýdanda geçirilen sergilerde daşary ýurt kompaniýalarynyň we ýurdumyzyň kompaniýalarynyň onlarçasynyň işleri görkezildi. Bu sergilerde dünýäniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmäge we iň täze gazanylanlar bilen tanyş bolmaga mümkinçilik döredildi. Hazar innowasion tehnologiýalaryň sergisinde diňe bir ýurdumyzyň ykdysady gazananlary görkezilmän, eýsem ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynyň, neşirýat gullugynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gazananlary hem açylyp görkezildi. Bu halkara sergilerde ýurdumyzyň täze tehnologiýalarynyň, gologrammalaryň, interaktiw kartalaryň, sensor ekranlaryň, multi taslamalaryň peýdalanylmagy hem hormatly Prezidentimiziň dürli pudaklarda başyny başlan özgertmeleriniň we taslamalarynyň netijelerini dünýä açyp görkezmäge şert boldy.

«Aşgabat-siti» taslamasynyň halk köpçüligine ilkinji gezek görkezilmegi, şeýle-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň robot tehnologiýasynyň ýerine ýetiren küştdepdisi we robot balyklary halkara sergä aýratyn öwüşgin çaýdy.

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumy hem uly ähmiýete eýe boldy. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen badalga alan bu ykdysady foruma sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary hem gatnaşdy. Bu forum kenarýaka ýurtlaryň hem-de ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge we ösdürmäge möhüm ädimdir. Dost-doganlyga we netijeli hyzmatdaşlyga badalga bolan ykdysady forumyň çäklerinde iş duşuşyklarynyň we gepleşikleriň, hökümetara mejlisleriniň, ministrler derejesindäki maslahatlaryň, işewür geňeşleriň, mowzuga degişli maslahatlaryň we seminarlaryň, beýleki ugurdaş çäreleriň köpsanlysy geçirildi. Forumyň barşynda halkara resminamalaryň 57-sine gol çekilip, olar maglumat tehnologiýalary, maýa goýum hyzmatdaşlygy, söwda-ykdysady we maliýe ulgamy, diplomatiýa, ulag, elektroenergetika, oba we suw hojalygy, sport hem-de beýleki ugurlardaky özara gatnaşyklara degişlidir.

Hormatly Prezidentimiziň Birinji Hazar ykdysady forumynda eden taryhy çykyşy hem dünýä bileleşiginiň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Onda milli Liderimiz Ýer ýüzünde ekologiýa deňagramlylygynyň saklanmagyna we üpjün edilmegine, bu işlerde köptaraplaýyn giň hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe oňyn başlangyçlary öňe sürdi. Ýene-de bir täsin waka, 8-nji awgustda Türkmenbaşy şäherinde üç müň töweregi adamyň gatnaşmagynda geçirilen ekologiýa boýunça okuw sapagyň Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan guralan iň uly ekologiýa sapagy hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi hem ýurdumyzyň ekologiýa ulgamynda öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä tarapyndan goldanylýandygynyň subutnamasydyr.

12-nji awgustda Hazaryň türkmen kenarynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň uly konsertiniň geçirilmegi dost-doganlyk mukamlarynyň ýene bir gezek dünýä ýaýylmasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumy üstünlikli tamamlansa-da, ondan alnan täsirler we ýaňlanan şirin owazlar, aýdym-sazlar entek-entekler hiç bir adamyň hakydasyndan çykmasa gerek. Ol täsirler we ýakymly duýgular oňa gatnaşyjylaryň we taryhyň «kalbynda» müdimilik galar.

 

www.msy.gov.tm