Soňky habarlar

Türkmen futbolçylary «eFootball 2023» kompýuter oýnunda

Türkmenistanyň Prezidentiniň sagdyn durmuş ýörelgesini işjeň wagyz etmegiň tarapdarydygyny we öňe sürýän, saýlama sportuň ösmegine uly üns berýändigini hemmämiz gowy bilýäris. Şonuň üçin häzirki wagtda türkmen türgenleriniň üstünlikleri barada bütin dünýä bilýär.

Ýöriteleşdirilen neşiriň ilkinji sahypalary türkmen türgenlerini sylaglamaga bagyşlanan materiallar bilen açylýar.

Futbol hakyndaky gürrüň hiç haçan könelmeýär. Şonuň üçin okyjylara Annamyrat Bäşimowyň «Türkmenistanyň XX asyrdaky milli ýygyndysyna başgaça syn» atly makala hödürlenilýär. Bu material bizi taryha syýahat etdirip, türkmen futbolynyň weteranlarynyň futbol meýdançasynda ussatlyk görkezen döwründe alyp gidýär.

«eFootball 2023» atly täze kompýuter oýnundaky «Ahal» futbol klubynyň futbolçylarynyň atlary belli boldy. Şoňa görä-de, ýaşlar üçin gyzykly materiallaryň biri «eFootball 2023 kompýuter oýnunda «Ahal» atly makala okyjylara hödürlenilýär.

 Aşgabatda «Türkmenistanyň stol tennisiniň umydy» atly uly festiwal geçirildi. Bu festiwal «Stol tennis boýunça festiwaly» atly materialda beýan edilýär.

 Elektron sport neşiriniň her bir sany bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynyň «Gazetler» bölümi arkaly tanşyp bolýandygyny ýatladýarys! 

www.msy.gov.tm