Soňky habarlar

ХI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerine baýraklar gowşuryldy

Şu gün (06.05.2020) «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerine baýrak gowşuryş dabarasy geçirildi. Gyzgalaňly geçen ýaryşlaryň netijesinden Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary I orna, Mary welaýatynyň ýygyndy topary II orna, Daşoguz welaýatynyň ýygyndy topary III orna mynasyp bolmagy başardylar.

Türkmenistanyň orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň ýygyndy topary I orna, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebiniň ýygyndy topary II orna, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat «Energetika» orta hünär okuw mekdebiniň ýygyndy topary III orna eýe boldylar.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýygyndy topary I orna, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýygyndy topary II orna, Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ýygyndy topary III orna eýe bolup ýeňişini baýram etdi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýygyndy topary I orna, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýygyndy topary II orna, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ýygyndy topary III orna mynasyp boldy.

Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň arasynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýygyndy topary I orna, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýygyndy topary II orna, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýygyndy topary III orna eýe bolup ýeňiji boldylar.

Türkmenistanyň Ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň arasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň ýygyndy topary I orna, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýygyndy topary II orna, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýygyndy topary III orna mynasyp boldular.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýygyndy toparlarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary I orna, Lebap welaýatynyň ýygyndy topary II orna, Ahal welaýatynyň ýygyndy topary III orna eýe bolmagy başardylar.

Gurtgeldi GARÝAGDYÝEW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi.