Soňky habarlar

Bagtyýar geljek üçin göreşenler

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ulgamlarda bedew batly ösüşlere beslenýän eziz Diýarymyzda ýaşuly nesle goýulýan hormat-sarpa dünýä nusgalykdyr. Bu buýsançly hakykat geçen nägehan urşuň ýowuzlyklaryny gerdeninde çeken uruş weteranlaryna, olaryň yzynda galyp, mukaddes ýar ojagyna wepaly bolan ýanýoldaşlaryna, şol ýowuz ýyllarda tylda tutanýerli zähmet çekenlere hem gönüden-göni dahyllydyr. Öz manyly ömürlerini Watana hyzmat etmäge, ony gözüniň göreji ýaly goramaga we söýmäge bagyşlan bu ynsanlar bilen şu günlerde geçirilýän duşuşyklardyr dabaraly çäreler ýatdan çykmajak pursatlara beslenýär. 

Balkan welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Harby wekilliginiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda weteranlara, olaryň ýanýoldaşlaryna hem-de tylda zähmet çekenlere «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medalyny gowşurmak dabarasy hem munuň aýdyň güwäsi boldy. 

Türkmenbaşy şäherindäki Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumynda giňden tutulan dabara çuňňur many-mazmuna beslendi. Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny hem-de gymmat bahaly sowgatlary uly buýsanç hem guwanç duýgusy bilen kabul eden Watan gerçekleri özleri we maşgala agzalary hakda edýän taýsyz tagallalary üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.

Dabara gatnaşyjylara welaýatyň sungat ussatlarynyň, tans we folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary ruhy lezzet paýlady. Olarda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ösüşleriň ak ýolunda ynamly öňe barýan ata Watanymyzyň hem-de ýurt goragynda döş geren gerçekleriň waspy ýetirildi.

Welaýatyň şäherleriniň we etraplarynyň ählisinde uruş weteranlarynyň, olaryň ýanýoldaşlarynyň hem-de tylda zähmet çekenleriň her biriniň öýlerine hem barlyp, olara ýubileý medalynyň, gymmat bahaly baýramçylyk sowgatlarynyňdyr ter gül desseleriniň gowşurylyşy hem tolgundyryjy pursatlara baýlygy bilen tapawutlandy.

www.metbugat.gov.tm