Soňky habarlar

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlary mynasybetli maslahat

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 12-nji noýabrynda çykaran «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlaryny guramagyň we geçirmegiň meseleleri hakyndaky 10698 belgili kararyna laýyklykda, «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlary ýurdumyzyň ähli künjeklerinde uly ruhubelentlik bilen yzygiderli geçirilýär.

Şu gün, ýagny 2020-nji ýylyň 25-nji fewralynda sagat 16:00-da ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasynda şu ýylyň mart-aprel aýlarynda geçiriljek «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlaryň jemleýji ýaryşlarynyň ýokary guramaçylykly geçirilmegi üçin maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň kabul edip beren taryhy kararynyň ähmiýeti, ýagny ýurdumyzyň ilatynyň ähli gatlaklaryny köpçülikleýin sporta çekmek, raýatlarymyzyň sagdyn durmuş bilen meşgullanmaklary barada giňişleýin gürrüň berildi. Ýokarda ady agzalan sport ýaryşlary - ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasynda sportuň 10 görnüşi boýunça, ministrlikleriň we pudak edaralaryň işgärleriniň arasynda sportuň 9 görnüşi boýunça geçiriler.

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly

ХI sport ýaryşlarynyň jemleýji ýaryşlaryny geçirmegiň tertibi

1. Woleýbol:

2020-nji ýyl, 17-21-nji mart – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 7-11-nji aprel – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Aşgabat» köpugurly stadion.

2.Basketbol:

2020-nji ýyl, 24-28-nji mart – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl,10-14-nji mart – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty.

3. Kiçi futbol:

2020-nji ýyl,14-19-njy aprel – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 24-29-njy aprel – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Aşgabat» köpugurly stadion.

4. Ýeňil atletika:

2020-nji ýyl, 4-6-njy mart – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 12-14-nji mart – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Aşgabat» köpugurly stadion.

5. Stoluň üstünde oýnalýan tennis:

2020-nji ýyl, 4-6-njy mart – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 12-14-nji mart – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Aşgabat» köpugurly stadiony;

6.Tennis:

2020-nji ýyl, 4-6-njy mart – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 13-15-nji mart – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Aşgabat» köpugurly stadionyň kortlary;

7.Suwda ýüzmek:

2020-nji ýyl, 1-3-nji aprel – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 8-10-njy aprel – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – «Olimpiýa» suw sport toplumy;

8. Milli göreş:

2020-nji ýyl, 2-4-nji aprel – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 9-11-nji aprel – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri – Ýokary sport ussatlyk mekdebi.

9. Küşt:

2020-nji ýyl, 1-5-nji aprel – harby we hukuk goraýjy edaralar; 

2020-nji ýyl, 7-11-nji aprel – ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar;

Geçiriljek ýeri –Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebi;

10. Sambo göreşi:

2020-nji ýyl, 16-18-nji aprel – harby we hukuk goraýjy edaralar;

Geçiriljek ýeri – Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky inžener tehnologiýalar uniwersiteti.

Gurtgeldi GARÝAGDYÝEW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýaşlar syýasaty we köpçülikleýin sport çäreleri bölüminiň başlygy