Soňky habarlar

Sport diplomatiýasy dabaralanýar

Ýyllaryň ýyllardan özboluşly aýratynlygynyň bolmagy üçin olara mynasyp atlaryň goýulmagynyň uly ähmiýeti bar. Taryha altyn harplar bilen ýazylan 2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyz uly üstünliklere beslenip,  öz ornuny «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan 2020-nji ýyla geçirdi. Adyndan belli bolşy ýaly, bu ýyl halkymyz BMG tarapyndan ilkinji hem iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny belleýär. Türkmenistan Watanymyzyň hut ynsanperwer we parahatsöýüjilik ýörelgelerine esaslanan  Bitaraplyk syýasaty netijesinde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn daşary syýasat başlangyçlary, umumadamzat bähbitli işleri dünýä içre giň goldawa eýe bolýar. Ata-babalarymyzdan gelýän hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine laýyklykda Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän ynsanperwer diplomatiýasy bu günki gün bütindünýä ykrarnamasyna eýe bolýar. Geçen 2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyz ata Watanymyzy şöhratlandyran taryhy wakalara örän baý boldy. Bu ýylyň dowamynda:

 • Hormatly Prezidentimiziň Singapur Respublikasyna, Ýaponiýa, Italiýa, Özbegistan Respublikasy ýaly döwletlere, Goşulyşmazlyk hereketiniň Baku şäherinde geçirilen XVIII sammitine gatnaşmak maksady bilen Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran saparlary;
 • Milli Liderimiziň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly (Kararnamanyň), Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalaryň kabul edilmegi;
 • Türkmen Lideriniň başlyklyk etmeginde Birinji Hazar ykdysady forumy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi ýaly ýokary derejeli halkara çäreleriň geçirilmegi;
 • Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi

 – Türkmen diplomatiýasynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan möhüm ähmiýetli wakalar boldy.

Şeýle halkara derejesindäki möhüm wakalar ýurdumyzyň sport ulgamynda hem amala aşyryldy. Sport diplomatiýasy we halkara sport gatnaşyklary  iň täze ugurlaryň biridir. Ýurdumyz hem bu ugurda özboluşly ýoly saýlap aldy. Halkara giňişliginde dostlukly gatnaşyklaryň ilçisi bolan sport diplomatiýasy ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplanýar. Bu ulgamy ösdürmekde «Türkmenistanda 2011-2020-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek hem-de goldamak baradaky Milli maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Geçen sanlyja ýylyň dowamynda ýurdumyzda halkara derejesindäki sport ýaryşlary yzygiderli geçirildi. Olaryň hatarynda

 • 2016-njy ýylyň maý aýynyň ahyrynda geçirilen sambo boýunça Aziýa çempionatyny, iýun aýynyň ahyrynda geçirilen guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça Aziýa çempionatyny, sentýabr aýynyň ahyrynda geçirilen tennis we Ýeňil Atletika boýunça halkara synag ýaryşlaryny, noýabr aýynda geçirilen basketbol boýunça halkara ýaryşyny, dekabr aýynda  geçirilen jiu-jitsu boýunça Aziýa çempionatyny, 2017-njy ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny, 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­ny,  Agyr Atletika boýunça dünýä çempionatyny görkezmek bolar.
 • Bulardan başga-da 2018-nji ýy­lyň 12-nji ap­re­lin­de hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen dün­ýä­niň 56 döw­le­ti­niň aw­tor­da­ş bo­lmagy bilen 3-nji iýu­nyň Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni ba­ra­da­ky Re­zol­ýu­si­ýa­nyň goldanylmagy bi­ziň ýur­du­my­zyň pa­ra­hat­çy­ly­gy, dost­lu­gy hem-de ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky baş­lan­gyç­la­ry­nyň bi­ra­gyz­dan yk­rar edil­ýän­di­gi­ne şa­ýat­lyk ed­ýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly: «Sport hemmeler üçindir we her bir adam üçindir!  Sebäbi sport diňe bir beden taýdan kämilleşmek däl, eýsem, ruhubelentligiň we öz-özüňi ýüze çykarmagyň erkinligidir! Munuň özi açyşlaryň we ýeňişleriň, täze  mümkinçilikleriň hem-de has ýokary maksatlaryň doly şatlygy bolan tutuş dünýädir!». Bagtyýarlyga beslenen Berkerar döwletimizde sport diplomatiýasy uly ösüşleri, ýokary sepgitleri nazarlap barýar. Ine, şonuň üçin hem Sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini artdyrmak we halkara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek maksady bilen degişli ugruň daşary ýurtly hünärmenleri, halkara bilermenler bilen tagallalar birikdirilýär we netijeli hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Ýurdumyzyň gözel paýtagty  halkara ýaryşlarynyň we bäsleşikleriň geçirilýän, çempionatlary kabul edýän sport merkezine öwrüldi.  Ýurdumyzda sport diplomatiýasynyň köp ugurly geljegi göz öňünde tutulyp, birnäçe maksatlar wezipe edilip goýuldy:

 • «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýurdumyz üçin adaty bolmadyk emeli lyža ulgamlaryny döretmek;
 •  Kenarýaka futboluna we woleýboluna badalga bermek;
 •  «Awaza» milli syýahatçlyk zolagynda döredilen emeli derýada suw sportunyň küreklemek, ýagny baýdarka we kanoe boýunça küreklemek görnüşleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak. Ýeri gelende ýatlatsak, suw sportunyň şeýle görnüşleri bilen meşgul bolmaga 2010-njy ýylda badalga berilipdi.
 • Awtosporty ösdürmek, geljekde bu ýerde formula-1 ýaryşlaryny geçirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek,
 • Welosportuň gerimini giňeltmek, onuň täze ugurlaryny ýola goýmak;
 • Ekologiýa we sport syýahatçylyk zolaklaryny döretmek;

Ýurdumyzyň sport ulgamynyň berk binýadyny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bu möhüm wezipeler sporta berilýän ünsüň ýokarydygynyň,  ýaş nesilleriň beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil, ruhubelent  bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň artdyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

2020-nji «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyz hem türkmen sport diplomatiýasynyň dabaralanjak ajaýyp wakalaryna baý bolar. Bu ýylymyz

 • Geçen ýylda başy başlanan oňyn başlangyçlaryň goldaw tapjak;
 • Uly maksatlaryň wysal boljak;
 • Hormatly Prezidentimiziň bütin dünýäde hoşniýetli we özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmakda diplomatik gatnaşyklary saklaýan döwletleriň ençemesine saparlarynyň amala aşyryljak;
 • Oňyn hem netijeli çözgütlere gelinjek,  halkara ähmiýetli resminamalaryň baglaşyljak;
 • Eziz Watanymyzda sport diplomatiýasynyň şöhratlanjak, iri halkara sport ýaryşlarynyň, dünýä çempionatlarynyň ýokary derejede geçiriljek ýyly bolar.

Has dogrusy, 26-njy fewral – 8-nji mart aralygynda Futzal boýunça Aziýa çempionaty, 8 —–15-nji iýuny aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyry, noýabr aýynda Sambo we söweş sambosy boýunça dünýä çempionaty, 2021-nji ýylda bolsa Welotrek sporty boýunça dünýä çempionaty geçiriler.

 Mundan başga-da, To­kio şä­he­rin­de ge­çi­ri­ljek 32-nji to­mus­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ryna gatnaşmak maksady bilen türkmen türgenlerine ýokary derejede taýýarlyk türgenleşikleri geçirilýär.

Geçiriljek şeýle möhüm çäreler «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda türkmen sport diplomatiýasynyň özboluşly üstünliklere beslenip, Watanymyzyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň has-da belende göterilmeginde aýratyn ähmiýetli wakalara öwrüler. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barýan hem-de bedenterbiýäni we sporty ösdürýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

 

Döwranberdi Amanberdiÿew,

 “Olimp “ orta sport mekdebiniñ instruktor-metodisti.