Soňky habarlar

Bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan türgeni hasaba almagyň tertibi

Bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan türgeni hasaba almagyň, türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnamany bermegiň, çalyşmagyň, türgeniň hasaba alnandygy hakynda maglumatlary bermegiň hem-de bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan hasaba alnan türgenleriň Türkmenistan boýunça hasabyny ýöretmegiň tertibi.

Ýüklemek - 1903 KB. PDF.