Soňky habarlar

2020-nji ýylyň sport senenamasy

2020-nji ýylyň bosagasyndan ätledik. Üstümizdäki ýylda geçiriljek iň iri 10 sany halkara sport ýaryş barada taýýarlanan maglumatlarymyzy sport janköýerlerine hödürleýäris.

Futbol boýunça Aziýa çempionaty U-23 (ýanwar)

Olimpiýa oýunlaryna berilýän ýollanmalaryň ykbalyny çözjek futbol boýunça 23 ýaşa çenli ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionaty Taýlandda geçiriler. 8-nji ýanwardan 26-njy ýanwara çenli dowam etjek ýaryşda yklymyň saýlama tapgyrdan üstünlikli geçen 16 ýygyndysy çykyş eder. Şol 16 topardan ýarym finala çenli çykyşyny dowam etmegi başaran 4 ýygyndy Tokio Olimpiadasyna gatnaşmaga hukuk gazanar.

Ýetginjekleriň gyşky Olimpiýa oýunlary (ýanwar)

2020-nji ýylyň ilkinji aýynda Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde Ýetginjekleriň gyşky Olimpiýa oýunlary geçiriler. Hasap boýunça üçünji gezek geçirilýän bu ýaryş 9-njy ýanwarda badalga alyp, 22-nji ýanwarda tamamlanar. Bäsleşige dünýäniň 70 döwletinden, şol sanda Türkmenistandan türgenleriň 1880-si gatnaşar. Bu dünýä möçberli ýaryşda 15-18 ýaş aralygyndaky türgenler sportuň16 görnüşinde medallar ugrunda göreşerler.

Futzal boýunça Aziýa çempionaty (fewral-mart)

26-njy fewral 8-nji mart günlerinde paýtagtymyz Aşgabatda bolup geçjek futzal boýunça Aziýa çempionaty hem ýylyň sport senenamasynda mynasyp orun aldy. Litwada geçiriljek dünýä çempionatyna ýollanma berýänligi bilen ähmiýetli bolan bu yklym birinjiligine 16 döwletiň ýygyndysy gatnaşar. Bäsleşikden öň bilermenler bu gezekki Aziýa çempionatynda hem garaşylyşy ýaly, Eýranyň, Ýaponiýanyň, Özbegistanyň ýygyndylarynyň, şeýle-de Türkmenistanyň üstünlikli çykyş etjekdigini nygtaýarlar.

UFC-niň 249-njy ýaryşy (aprel)

2020-nji ýylyň 18-nji apreline sport muşdaklary sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly ýeňilmezek ussady Habib Nurmagonedow bilen amerikaly ýene bir adygan söweşiji Toni Fergýuson sekizburçly ringde özara güýç synanyşar. Bassyr 28 ýeňiş gazanan Habib geçiren 28 duşuşygynyň 25-sini öz peýdasyna tamamlan Fergýuson bilen duşuşyp, özüniň ýeňilmezek türgendigini subut etmek isleýär. Mundan ozal 4 gezek olaryň duşuşygyny guramak synanyşygy başa barmanlygy Bruklinde guraljak tutuluşyga bolan gyzyklanmany has-da artdyrdy.

Hokkeý boýunça dünýä çempionaty (maý)

Hokkeý boýunça dünýä çempionaty maý aýynyň 8-24-i aralygynda Şweýsariýanyň Sýurih we Lozanna şäherlerinde geçiriler. 84-nji gezek geçiriljek dünýä birinjiligine 16 ýurt gatnaşyp, olardan 13-si Ýewropa, 2-si Amerika we 1-i Aziýa yklymyna degişlidir. Hokkeý bilermenleri ýaryşda häzirki çempion Finlýandiýadan başga-da, Russiýa, Kanada, Şwesiýa, Çehiýa we ABŞ baş baýrak üçin dalaş eder diýip çaklaýarlar.

Copa Amerika (iýun-iýul)

Özboluşly öwüşgini bilen futbol janköýerleriniň ünsüni çekýän bäsleşik Copa Amerika 2020-nji ýylyň 12-nji iýunyndan 12-nji iýulyna çenli dowam eder. Argentinanyň we Kolumbiýanyň ýaşyl meýdanlarynda geçjek bäsleşige KONMEBOL-yň agzasy bolan 10 döwletiň we myhman hökmünde çagyrylan Kataryň hem-de Awstraliýanyň milli ýygyndylary gatnaşar. Bu bäsleşigiň has gyzykly tarapy, tutuş dünýäni Messiniň Copa Amerikanyň kubogyny alyp biljekdigi ýa-da bilmejekdigidir.

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty (iýun-iýul)

12-nji iýun — 12-nji iýul aralygynda geçiriljek futbol boýunça Ýewropanyň çempionaty Olimpiýa oýunlary bilen bilelikde, ýylyň iň ähmiýetli ýaryşlarynyň hatarynda durýar. Geçiş tertibine üýtgeşmeler girizilen ýaryş bu gezek tutuş yklymda diýen ýaly ýaýbaňlanar. Has takygy, «EURO-2020»-niň oýunlary yklymyň 11 ýurdunyň 12 şäherinde oýnalar. Yklymyň çempionyny belli etjek final duşuşygy Londondaky «Uembli» stadionynda geçiriler.

Tokio – 2020 (iýul-awgust)

Gürrüňsiz, 2020-nji ýylda tutuş dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň üns merkezinde duran iň esasy waka Tokio Olimpiadasydyr. Ýaponiýanyň paýtagtynda geçjek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy 24-nji iýulda, 9-njy awgustda bolsa bäsleşigiň ýapylyş dabarasy bolup geçer. Şol 17 günüň dowamynda 205 döwletden gelen türgenleriň 12 500 töweregi sportuň 41 görnüşi boýunça 339 medallar toplumy üçin özara güýç synanyşarlar.

Sambo boýunça dünýä çempionaty (noýabr)

Indiki ýyl geçjek dünýä çempionatlarynyň arasynda Türkmenistanda guraljak sambo boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn orny bardyr. Hem erkekleriň arasynda, hem zenanlaryň arasynda bilelikde geçirilýän bu ýaryşa Ýer ýüzüniň onlarça döwletinden ýüzlerçe türgen gatnaşar. Türkmen janköýerleri 45-nji gezek geçirilýän Sambo boýunça dünýä çempionatynyň paýtagtymyzda uly üstünliklere beslenip, türgenlerimiziň taryhy ýeňişleri bilen utgaşjak günlerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Futzal boýunça dünýä çempionaty (sentýabr-oktýabr)

12-njy sentýabrdan 4-nji oktýabra çenli Litwada futzal boýunça 9-njy dünýä çempionaty geçiriler. Futzal boýunça dörtýyllygyň iň esasy ýaryşyna jemi 24 ýygyndy gatnaşar. FIFA-nyň guramagynda geçirilýän bu gezekki dünýä çempionatynda hem öňki 8 ýaryşyň 5-sinde baş baýraga eýe çykan braziliýalylar kuboga esasy dalaşgär hökmünde görkezilýär. Şeýle-de, Ispaniýanyň we Argentinanyň ýygyndylaryny ýatdan çykarmak bolmaz.

«Biznes reklama» gazetiniň materiallary esasynda taýýarlanyldy.