Soňky habarlar

Türkmen hünärmenleri bijäniň netijeleri hakynda

2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Aziýanyň futzal çempionatynyň bijeleri çekildi. Onuň netijesi boýunça türkmen futzalçylarynyň bäsdeşleri hem belli boldy. 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň final böleginde çykyş etmeli Türkmenistanyň ýygyndysynyň toparçasyndaky futzal toparlarynyň her biriniň hem topardan çykmaga mynasyp oýun görkezjekdigini aýtmak bolar. Omanyň, Wýetnamyň we Täjigistanyň ýygyndylarynyň her biri saýlama ýaryşyň dowamynda özleriniň netijeli oýnamaga ukyplydyklaryny görkezipdiler.

Aşgabat şäherindäki «Olimpiýa» myhmanhanasynda guralan bije atyşlyk dabarasyndan soňra kärdeşleriiziň birnäçesi bilen pikir alyşdyk. Olar bijäniň netijesi boýunça öz pikirlerini aýtdylar. Sport žurnalisti Hajymyrat Söýünow iri ýaryşlara yzygiderli gatnaşmagyň türgenleriň tejribe ýüküni ýetirýändigini dünýä futbolundan alnan ençeme mysallar bilen delillendirdi. Şonuň üçin hem ol türkmen futzalçylarynyň soňky ýyllarda toplanan tejribe netijesinde ýatdagalyjy oýun görkezmegine garaşýandygyny aýtdy.

Sport synçysy Merdan Baýat Türkmenistanyň haýsy döwletiň ýygyndysy bilen duşuşsa-da, mynasyp çykyş etmeginiň esasy şertdigini, şonuň üçin bijäniň netijelerini ruhubelentlik bilen garşylandygyny gürrüň berdi. Öňdäki futzal baýramyna sport synçysy hökmünde däl, janköýer hökmünde sabyrszylyk bilen garaşýandygyny aýdan, kärdeşimiz Merdan Baýat tereziniň bir tarapynda türkmen futzalynyň abraýynyň, ýene bir tarapynda bolsa dünýä çempionatynda çykyş etmek mümkinçiliginiň durandygyny dile getirip, ildeşlerimize üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň metbugat sekretary Orazgeldi Geldiýew futzal boýunça Aziýa çempionatynyň guramaçylyk işlerinden habarly hünärmen hökmünde bijäni netijeleri hakynda has giňişleýin gürrüň berdi. Biz onuň ozal futzal boýunça Aşgabat şäheriniň çempionatyna gatnaşyp, professional futzalçylar bilen bileikde meýdança çykan oýunçy hökmündäki garaýyşlaryny siz bilen paýlaşmak isledik. Bu ýerde ol Türkmenistanyň ýygyndysynyň Aşgabat Aziadasynyň tejribesini hem hasaba alyp, has netijeli çykyş ederine garaşylýandygyny aýtdy.

Görşümiz ýaly, Aşgabatda 2020-nji ýylda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň bijeleri atylyp, geljekki bäsdeşleriň haýsy toparçadan ýaryşa başlamalydygy belli edildi. Türkmenistanyň ýygyndysynyň öňdäki oýunlarda netijeli çykyşyna garaşýan müňlerçe janköýeriň sesine ses goşup, ildeşlerimize şowly çykyş arzuw edýäris!

Hojaberdi APBAÝEW,

«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.