Soňky habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýa iş sapary tamamlandy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Wengriýa iş sapary bilen baryp, Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyna, şeýle-de ýurduň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli guralýan dabaralara gatnady. 

Iş saparynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Premýer-ministr Wiktor Orbanyň duşuşygy boldy. Bu duşuşyk giňişleýin düzümde, iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirildi.

Günüň ikinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz Milli atletika merkezine ugrady. Budapeştiň Milli atletika merkezine gelende, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýene-de Premýer-ministr Wiktor Orban mähirli garşylady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz beýleki belent mertebeli myhmanlar bilen bilelikde iň gyzykly ýaryşlaryň biriniň — erkekleriň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň tomaşaçysy boldy.  

Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Budapeştiň Ferens List adyndaky halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

www.tdh.gov.tm