Soňky habarlar

Türkmenistan GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda üstünlikli çykyş etdi

Belarus Respublikasynda geçirilen GDA ýurtlarynyň II oýunlary üstünlikli tamamlandy. Bu halkara bäsleşiklerine türkmen türgenleri sportuň 13 görnüşi boýunça gatnaşdylar. Belarus Respublikasynyň 11 şäheriniň sport meýdançalarynda guralan ýaryşlarda sportuň 20 görnüşi boýunça medallaryň eýeleri belli edildi. Bu ýaryşlara GDA-nyň giňişligindäki döwletler bilen bir hatarda Aziýa we Afrika wekilçilik edýän türgenleriň hem gatnaşýandygy oňa bolan gyzyklanmany artdyrdy. Şol ýaryşa gatnaşýan türkmenistanly türgenler tejribeli bäsdeşleri bilen medallar ugrunda güýç synanyşyp, başarnyklaryny görkezdiler. Şeýlelikde, olar GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň medal sanawynda mynasyp orun almagy başardylar. Okyjylary olaryň gazanan netijeleri bilen tanyşdyrýarys.

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda türkmen agyr atletikaçy Ýulduz Jumabaýewa 49 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy. Ol iki ugruň netijesine görä, 161 kg (71 + 90) görkeziji bilen, birinji orny eýelän russiýaly Ýelizaweta Žatkinadan (umumy agramy 171 kg / 77 + 94) yza galdy. Türkmen agyr atletikaçy Ali Babamuradow 55 kilograma çenli agram derejesinde 215 kg (95 + 120) görkeziji bilen kümüş medal gazandy.

  Türkmen dzýudoçysy Nasiba Narimanow 63 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medalyň eýesi boldy.  50 kilograma çenli agram derejesinde Bekruz Bagridinow bürünç medal bilen sylaglandy. 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden dzýudoçy gyz Dilara Kandimowa Türkmenistanyň ýygyndysyna bürünç medal getirdi.

Türkmen agyr atletikaçysy Atajan Daýyýew kümüş medaly gazandy. Ol 109 kilogramdan ýokary agram derejesinde çykyş etdi. Ildeşimiz iki görnüşiň jemi boýunça 351 kilogram (silterläp — 150, itekläp — 201 kg) agyrlygy boýun egdirdi. Bu netije Atajan Daýyýewi hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykardy.  Agyr atletika boýunça 87 kilogramdan ýokary agram derejesinde geçen ýaryşda türkmenistanly gyz Sangiza Bahtyýarowa ştangany silterläp galdyrmakda 86 kilogram agyrlygy boýun egdirip, itekläp götermekde 110 kilogram netije görkezdi. Şeýlelikde, Sangiza Bahtyýarowa iki görnüşiň jemi boýunça galdyran 196 kilogramlyk netijesi bilen ýaryşyň bürünç medalyny gazandy.

Türkmen mergeni Ezizmuhammet Sähedow ýaý atmak boýunça ýaryşda bürünç medala eýe boldy. Ildeşimiz erkekleriň ýekelikdäki ýaryşynyň üçünji orny eýelemek ugrundaky duşuşygynda 24 ýaşly rus mergeni Sodnom Budaýewi 7:1 hasabynda ýeňdi.

Oşrada geçen ýaryşlarda türkmen boksçulary Yhlas Bagtyýarow bilen Ylham Nazarow GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň bürünç medalyny gazandy.

Türkmen pälwany GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň Soligorskide tamamlanan erkin göreş boýunça ýaryşlarynda ýygyndy toparymyzyň ýeňişli ýoluny öz üstünligi bilen uzaltmagy başardy. Ildeşimiz Zyýamuhammet Saparow bürünç medala eýe boldy.

Türkmenistanyň taý boksy boýunça ýaşlar ýygyndysynyň agzalarynyň ikisi — Bäşim Bäşimow hem-de Kemal Döwletow GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň taý boksy boýunça ýaryşlarynyň bürünç medallaryna eýe boldular.  

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň jemleýji ýaryşlarynyň öňüsyrasyndaky gün türkmen türgenlerinden Batyr Hojamuhammedow, Medine Aýdogdyýewa, Sapar Döwletow hem-de Guwanç Begaliýew sambo boýunça bürünç medallara mynasyp boldular.

 13-nji awgustda «Minsk-Arenada» GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň ýapylyş dabarasy geçirildi.

www.sportcom.gov.tm