Soňky habarlar

Bütindünýä welosiped güni baýram edildi

2023-nji ýylyň 3-nji iýunynda paýtagtymyz Aşgabatda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, welosipedli ýöriş geçirildi.

Ýörişiň başlanýan ýerinde ir säher bilen ýörişe gatnaşýan köpçülik: ýurdumyzyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiň we Hökümetiň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary we beýlekiler jem boldular. Olar bu ýere gelen Arkadagly Serdarymyzy şygarlary aýtmak bilen dabaraly garşyladylar.

Arkadagly Serdarymyz bu ýere ýygnanan köpçüligiň başyny başlap, dag etekleriniň sergin howasyndan dem alýan gözel künjegiň goýnundan uzap gidýän ýola düşdi. Bu ýere ýygnanan köpçülik hem döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerdi.

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň däbe öwrülmeginiň gözbaşynda Gahryman Arkadagymyz durýar. Bu ýörelge häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. 

3-nji iýunda ýurdumyzyň welaýatlarynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi.

www.sportcom.gov.tm