Soňky habarlar

Türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasy

Türkmenistanly  türgenler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara ýaryşlarda gazanýan ajaýyp ýeňişleri bilen ýaşyl Tugumyzy al-asmanda parladýarlar. Şeýle üstünliklere ýetip, Watanymyzyň dünýädäki abraýyny belende göterýän türgenlerimize döwlet derejesinde sylag-serpaýlary gowşurmak ajaýyp zamanamyzda asylly ýörelgä öwrüldi. Şeýlelikde, 2023-nji ýylyň 7-nji aprelinde Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň başa-baş görnüşleri desgasynda 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.

 Türgenleri sylaglamak dabarasy Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň häkimligi we ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guraldy.

 2023-nji ýylyň ilkinji aýlarynda dünýä, Aziýa we sebit derejelerinde geçirilen sport ýaryşlaryna gatnaşan türkmenistanly türgenler baýrakly orunlary eýeläp, ýurdumyzyň sport abraýyny mynasyp goradylar.

Suwda ýüzmek boýunça Bangkokda Aziýanyň açyk çempionaty, taekwondo (ITF) boýunça  Daşkentde Merkezi Aziýanyň I çempionaty, dzýudo boýunça Saraýewoda Ýewropanyň açyk kubogy, sambo boýunça Moskwada «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryşy, agyr atletika boýunça Durres şäherinde ýetginjekleriň arasynda Dünýä çempionaty, çeper gimnastika boýunça Tbiliside halkara ýaryşy, hokkeý boýunça Ulan-Batorda Aziýa we Okeaniýa çempionaty (U18), tennis boýunça Isa Taun şäherinde Günbatar we Merkezi Aziýa sebitiniň saýlama ýaryşy (U14), dzudo boýunça Sofiýada Ýewropanyň açyk çempionaty, Fujeýra şäherinde «Karate 1 – Ýaşlaryň Ligasy» atly halkara ýaryşy geçirildi. Şol ýaryşlaryň her birinde türkmen türgenleri üstünlikli çykyş edip, 2023-nji ýyly sportda gazanylan üstünliklere beslediler.  

Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň adyndan sylag gowşurylan türgenlere we olaryň tälimçilerine hemişe üstünlik hemra bolmagyny arzuw edýäris!

 

www.sportcom.gov.tm