Soňky habarlar

Hazaryň kenaryndaky sport baýramy  

«Ýüpek ýoly-2022» atly halkara ýaryşynda hem-de agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlerimiziň gazanan netijesi türkmen sportunyň muşdaklaryny şatlandyrdy. Şol ajaýyp üstünligi gazanan türgenlerimizi Türkmenistanyň Prezidentiniň Gutlamagy türkmen sportunyň dünýä ýaýylmagy üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini görkezdi.

Halkara ýaryşlarynda ýeňiş gazanan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine ýadygärlik sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy mynasybetli «Awaza» sport toplumynda guralan baýramçylyk çäresi sportuň görnüşleri boýunça ýaryşlar hem-de türgenleriň görkezme çykyşlary bilen dowam etdirildi.

«Awaza» sport toplumynyň «Sportuň oýun görnüşleri binasynda» sportuň agyr atletika görnüşi boýunça türgenleriň görkezme çykyşlary, şeýle-de, çeper gimnastika boýunça görkezme çykyşlary, futzal boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň deslapky tapgyrynyň duşuşygy geçirildi.

«Başa-baş söweş sungaty sport binasynda» sportuň sambo we erkin göreş görnüşleri boýunça Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň açyk çempionatynyň guralmagy, türkmen milli göreşi boýunça ýetginjekleriň arasynda Balkan welaýatynyň birinjiligini almak ugrundaky açyk ýaryşyň geçirilmegi sportuň ady agzalan görnüşleriniň ýurdumyzda giňden ýaýrandygyna nobatdaky gezek şaýat bolduk.

«Sportuň suwda oýnalýan görnüşleri binasynda» suwda ýüzmek boýunça ýaryşlaryň we sportuň suwa bökmek görnüşi boýunça görkezme çykyşlaryň tomaşaçylarda uly gyzyklanma döredendigini aýtmak gerek. Suwda pökgi oýnamak boýunça we «Gyşky oýunlar sport binasynda» guralan hokkeý boýunça ýoldaşlyk duşuşyklarynyň geçirilmegi şol güni baýramçylygyň dabarasyny artdyrdy.

 

 Ýakup AMANOW,

Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň baş hünärmeni.