Soňky habarlar

TÜRKMEN AGYR ATLETIKAÇYLARYNYŇ YNAMLY ÄDIMLERI

Ýurdumyzyň baýrak gaznasyna ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň medallarynyň ýigrimisini getirdi

15–25-nji iýul aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionaty türkmenistanly ýetginjekleriň we ýaşlaryň uly üstünliklerine beslendi. 21 döwletden bolan ýetginjekleriň we ýaşlaryň 261-sini jemlän ýaryşa gatnaşan türkmen wekiliýeti 16 türgenden, 4 tälimçiden, 2 eminden, ýörite wekilden hem-de topar ýolbaşçysyndan ybarat boldy.

Türkmenistanyň Agyr atletika boýunça ýygyndy toparynyň türgeni, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Medine Amanowa 64 kg agram derejesinde ýetginjek gyzlaryň arasynda Özbegistandan, Gazagystandan, Hindistandan, Koreýa Respublikasyndan, Tailanddan, Bahreýn Patyşalygyndan bolan türgenlerden ýokary netije görkezmegiň hötdesinden geldi. Ol silterläp götermekde 85 kg agyrlygy galdyryp, itekläp götermekde 104 kg netije bilen, umumylykda bolsa 189 kg görkezijä eýelik edip, altyn medallaryň üçüsini gazandy. Onuň ýetginjek gyzlaryň arasyndaky galdyran netijesi ýaşlaryň 64 kg agram derejesindäki ýaryşynda hem medallaryň ikisini eýelemek üçin ýeterlik boldy. Medinäniň silterläp götermekde galdyran netijesi bürünç medal, itekläp galdyran agramy bäşinji orun, iki görnüşiň jemi boýunça görkezijisi bolsa bürünç medal bilen bellenildi.

Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Saparly Muhyýew ýetginjek oglanlaryň arasynda 89 kg agram derejesinde dünýäniň alty döwletinden gelen türgenleriň ählisinden rüstem çykdy. Silterläp 135 kg, itekläp 165 kg, umumylykda 300 kg agramy galdyrmagy başarmagy zehinli türgene 3 sany altyn medal getirdi.

«Olimp» orta sport mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Perhat Bagtyýarow ýetginjek oglanlaryň arasynda 55 kg agram derejesinde itekläp götermekde 125 kg netije bilen bürünç medaly eýeledi. Ol silterläp galdyrmakda hem-de umumy netijesi boýunça bäşinji orna düşdi.

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 35-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Gülälek Kakamyradowa ýetginjek gyzlaryň arasynda 59 kg agramdaky ýaryşda üstünlikli çykyş etdi. Silterläp götermekdäki 77 kg agramy dördünji orna düşse, itekläp götermekdäki 93 kg netijesi oňa bürünç medal getirdi. Gülälek umumylykda hem 170 kg netije bilen bürünç medala mynasyp boldy.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Surajbek Sapaýew ýetginjek oglanlaryň arasynda 96 kg agram derejesindäki ýaryşda özüni synady. Surajbek silterläp götermekde 135 kg agyrlygy galdyryp, bürünç, itekläp 159 kg agramy göterip, iki görnüşiň jemi boýunça bolsa 294 kg agyrlygy boýun egdirip, kümüş medallara eýe boldy.

Türkmenistanyň Agyr atletika boýunça ýygyndy toparynyň türgeni, «Olimp» orta sport mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Anamjan Rustamowa ýetginjek gyzlaryň 81 kg agramdaky ýaryşynda çykyş edip, silterläp 88 kg, itekläp 113 kg, umumylykda 201 kg agyrlyklary galdyrmagy başardy we ýurdumyzyň baýrak gaznasyna kümüş medallaryň üçüsini getirdi. Onuň şol görkezijisi ýaş gyzlaryň arasyndaky 81 kg agram derejesindäki ýaryşyň hem medallar çemenini baglady. Anamjanyň silterläp götermekdäki netijesi (88 kg) oňa bürünç medal getirse, ştangany itekläp galdyrmakdaky görkezijisi (113 kg) kümüş medal bilen bellenildi. Umumylykda galdyran netijesi (201 kg) hem onuň ýaşlaryň arasyndaky ýaryşyň kümüş medalyny gazanmagy üçin ýeterlik boldy. Şeýlelikde, ýetginjekleriň ýaryşynda 3 kümüş medala eýe bolan Anamjan ýaşlaryň bäsleşiginde 2 kümüş we 1 bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmenistanyň ýetginjekler hem-de ýaşlar ýygyndylarynyň agzalary Aziýa çempionatynyň 20 medalyny gazandylar. Şolaryň altysy altyn, ýedisi kümüş, galan ýedisi bolsa bürünç medallardyr.

«Türkmen sporty».