Soňky habarlar

Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň wezipeleriniň hünär talaplary

Şu Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň wezipeleriniň hünär talaplary (mundan beýläk-hünär talaplar) “Bedenterbiýe we sport hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy hem-de bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň wezipelerine bildirilýän hünär talaplaryny kesgitleýär.

Şu ýerden ýükläp bilersiňiz.