Soňky habarlar

Dewisiň kubogy hakynda gyzykly maglumatlar

Amerikada 1900-njy ýylyň 8-nji awgustynda ilkinji gezek « Uly tennis boýunça halkara ýaryş»  ady bilen tennis boýunça toparlaýyn ýaryş geçirilýär.

***

Ýaryşyň ýeňijisine gowşurylýan kümüş kubogy Duaýt Dewis ýörite 1000 amerikan dollaryna taýýarladypdyr.

***

1945-nji ýylda ýaryşyň ady Duaýt Dewisiň hatyrysyna «Dewisiň kubogy» diýen at bilen çalşylypdyr.

***

Oýunçylaryň arasynda iň ýaş we ýaşuly oýunçy 66 we 13 ýaşynda bolup, olaryň ikisi hem bir San-Marino döwletindedir.

***

Ýaryşyň taryhynda iň uzaga çeken duşuşyk 2015-nji ýylda Maýer bilen Souzanyň (Braziliýa) arasynda bolup, oýun 6 sagat 43 minuta çekipdir.

***

Dewisiň kubogynda iň ýokary tizlikli urgy 253 km/sag. Bu görkeziji Jon Iznere degişlidir.

***

Ýaryşyň taryhynda hemme bäsleşiklerde yzygiderli çykyş edip gelýän iki döwlet Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Çehiýadyr.

***

Dewisiň kubogyny almak boýunça geçirilýän ýaryşlarda dünýäniň ilkinji 10-lugyna girýän döwletler: Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Awstraliýa, Beýik Britaniýa, Fransiýa, Şwesiýa, Ispaniýa, Germaniýa, Russiýa, Çehýa, Italiýa.

***

Dewisiň kubogynyň 100 ýyllygyna 129 döwletden ezber tennisçiler gatnaşdy.

***

Dewisiň kubogy ugrundaky ýaryşy geçirmek baradaky teklibi öz wagtynda Garward uniwesitetiniň talyplary öňe sürüpdirler.

***

Dewisiň kubogyna gatnaşan ilkinji döwlet Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Britan adalarydyr.

***

Dewis kubogynyň ilkinji ýeňijisi Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr (1900).

***

1905-nji ýylda geçirilen ýaryşa başga ýurtlardan hem gyzyklanma bildirýän tennisçiler gatnaşyp başladylar.

***

Duaýt Dewis ýaryşyň düzgünlerini düzmäge hem işjeň gatnaşypdyr.

 Taýýarlan Kakageldi GAJYÝEW,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.