Soňky habarlar

Halkara ýaryşyna gatnaşýan tennisçiler paýtagtymyzyň gözel ýerlerine aýlandylar

Dünýäde ajaýyp sport merkezleriniň biri hökmünde uly abraýdan peýdalanýan eziz Watanymyzda halkara ýaryşlarynyň geçirilmegi indi asylly däbe öwrüldi.

Ine, şeýle ýaryşlaryň biri-de 12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasyndaky tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşydyr.

Abraýly bäsleşigiň badalga alan güni halkara ýaryşa gatnaşyjylar guramaçylaryň özleri üçin taýýarlan gyzykly gezelenjini amala aşyrdylar. Gözel paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinden başlanan gyzykly gezelenjiň dowamynda myhmanlar «Nusaý» ýadygärlikler toplumyna aýlanyp, ol ýeriň täsinliklerini synladylar. «Aşgabat» medeni-dynç alyş merkezine gezelençleri ýaşajyk türgenlere ýatdan çykmajak pursatlary peşgeş berdi. Mundan başga-da, olara paýtagtymyzyň gözel ýerlerini synlamaga mümkinçilikler döredildi. Dürli ýurtlara wekilçilik edýän tennisçiler ýürek buýsançlaryny paýlaşan pursatlary, sport merkezine öwrülen Türkmenistanda abraýly ýaryşlary geçirmäge giň mümkinçilikleriň bardygyna nobatdaky gezek göz ýetirendiklerini aýratyn belläp geçdiler.