Soňky habarlar

Türkmenistan-BMG: barha pugtalanýan hyzmatdaşlyk

2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen resminamalaryň toplumyna gol çekildi. Bu dabara Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri hem gatnaşdy.

Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) arasyndaky 2023-nji ýyl üçin «Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny» durmuşa geçirmäge, bedenterbiýe we sport arkaly parahatçylygy, gender deňligini ilerletmäge ýaşlaryň gatnaşmagynyň gurallaryny pugtalandyrmak» atly iş meýilnamasyna gol çekildi.

Şol günki gol çekilen  resminamalaryň ählisi 2021-2025-nji ýyllar üçin BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen ozal gol çekilen maksatnamalaýyn resminamalaryň maksatlaryny we wezipelerini öz içine alýar.

 

www.sportcom.gov.tm