Soňky habarlar

Türkmenistanyň kubogy. «Ahal» we «Şagadam» bäsdeşlerinden üstün çykdy

2022-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň ýarym finalynyň ilkinji oýunlary geçirildi.

Aşgabatda geçirilen oýunda «Ahal» myhmançylykda çykyş edip, «Altyn asyr» toparyny ýeňdi (2: 1). «Ahalyň» düzüminde  Didar Durdyýew iki pökgi geçirdi, meýdança eýelerinden Yhlas Toýjanow tapawutlandy.

Türkmenbaşy şäherinde «Şagadam» 3: 0 hasabynda «Aşgabat» toparyndan uly hasap bilen üstün çykdy. Meýdança eýeleriniň hataryndan Mekan Aşyrow, Kerim Hojaberdiýew we Yhlas Magtymow öz adyna gol ýazdyrdy.

Türkmenistanyň kubogynyň jogap oýunlary 2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda geçiriler.

www.msy.com.tm