Soňky habarlar

«Ahal» Türkmenistanyň futbol çempionatynyň öňdebaryjysy boldy

2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 4-nji tapgyrynyň oýunlary geçirildi.

«Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Ahal» bilen «Şagadam» duşuşdy. Türkmenistanyň wise-çempiony 1:0 hasabynda «Ahal» 1 ýeňiş gazandy.

Ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» «Köpetdagyň» derwezesinden jogapsyz üç pökgi geçirmegi başardy.

Balkanabatda ýerli «Nebitçisi» Marynyň «Merwi» bilen duşuşyp, şol oýun ýer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy (3:2). Şeýlelikde, balkanabatlylar, şu möwsümdäki ilkinji ýeňişlerini gazandylar.

«Energetik» hem nobatdaky tapgyrda çempionatdaky ilkinji ýeňşini gazandy (1:0). Mary welaýatynyň topary öz meýdançasynda «Aşgabady» ýeňmegi başardy.

Gürrüňi edilýän tapgyrdan soň «Ahal» birinji orna geçdi (10 utuk). 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyryna 21-nji awgustda badalga berler.

www.msy.gov.tm