Soňky habarlar

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ikinji sany çap edildi

Häzirki wagtda sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegidir. «Halklaryň arasyndaky bäsleşik, dostluk we özara düşünişmek» atly makalada Türkmenistanyň Prezidentiniň 2025-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek sambo boýunça dünýä çempionatynyň diňe bir Türkmenistanyň halkara sport abraýyny ýokarlandyrman, eýsem halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hem pugtalandyrjakdygy hakynda aýdan sözleri getirilýär.

Bilşiňiz ýaly, 2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlary Parižde geçiriler. Şunuň bilen baglylykda halkara žurnalyň sahypalarynyň okyjylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna toparlary taýýarlamak üçin Guramaçylyk komitetiniň döredilendigi habar berilýär.

Hanoýda geçirilen Günorta-Gündogar Aziýa oýunlarynda basketbol (3x3) ýaryşyna FIBA-nyň ​​halkara derejeli emin Bagtyýar Ibragimowyň çagyrylandygy her bir türkmenistanly sport muşdagyny begendirse gerek. Türkmen emini baradaky jikme-jik maglumat size «Türkmen emini Ibragimow Günorta-Gündogar Aziýadaky oýunlarda basketbol ýaryşyna eminlik etdi» atly material arkaly hödürlenilýär.

Türkmen futbol hünärmeni Gurban Berdiýewiň ady sport dünýäsinde giňden tanalýar. Häzirki wagtda G. Berdýew Eýranyň «Traktor» klubyna ýolbaşçylyk edýär. Russiýada bu tälimçiniň ýolbaşçylygynda köp sanly meşhur futbolçy çykyş etdi. «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly G. Berdýewiň ýolbaşçylygynda oýnan futbolçylardan mysaly ýygyndy düzdi.

Halkara žurnalda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan taýýarlanan «Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen futboly» atly täze kitap hakynda hem habar bar. Onda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunlary, futbol klublarynyň oýunlary, duşuşyklaryň netijeleri, futbolçylar we tälimçiler hakynda gyzykly hem-de seýrek suratlar we futbol muşdaklary gyzyklandyrýan beýleki maglumatlar bar.

Meseläniň aýratyn materiallary, «Queens onlaýn» atly Bütindünýä küşt festiwalynyň toparlaýyn tapgyrynyň finalynda 3-nji orny eýelän türkmen küştçülerine bagyşlanýar.

 «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň Özbegistanda geçirilen Aziýa kubogynda görkezen oýunlary, şeýle-de Rumyniýada, Gazagystanda we Gyrgyzystanda geçirilen halkara ýaryşlarda türkmenistanly pälwanlaryň üstünlikli çykyşlary barada okap bilersiňiz.

 

Serdar AKINIÝAZOW,

žurnalist.