Soňky habarlar

Türkmen sportunyň şanyna şan goşan 10 waka

2019-njy ýylyň dowamynda türkmen sportunyň şanyna şan goşan ýakymly pursatlaryň ençemesine şaýat bolduk. Olaryň arasynda geljekde guraljak ýaryşlaryňam, uly ýaryşlarda we dabaralarda görkezilen ýokary netijeleriňem bardygyny aýtmak gerek. Şu gün şol şanly wakalaryň 10-sy bilen tanyşdyrýarys.

Tokio Olimpiadasy

Türkmen türgenleriniň Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde guraljak tomusky Olimpiada gatnaşmagy we bu iri sport baýramyna talabalaýyk taýýarlyk görmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Tendo şäherinde döwrebap türgenleşik bazasynyň döredilmegi we türgenleriň Olimpiadanyň howa şertlerine uýgunlaşmagy, göwnejaý taýýarlamagy üçin döredilýän mümkinçilikler olary netijeli çykyş etmäge ruhlandyrýar. Täze ýyl baýramyň bosagasynda bolsa hormatly Prezidentimiz türkmen olimpiýaçylarynyň lybaslaryny tassyklap berdi.

Futzal boýunça Aziýa çempionaty

2019-njy ýylyň iň ýatdagalyjy wakalarynyň biri Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabat şäheriniň futzal boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmegi hakyndaky resminama gol çekdidir. Resminama laýyklykda, Sport we Ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň futbol federasiýasy we Aziýanyň futbol konfederasiýasy bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 24-nji fewraly we 10-njy marty aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda we sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi.

Sambo boýunça dünýä çempionaty

Aşgabat şäherinde sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljekdigi baradaky habar sportuň göreş görnüşiniň wekilleriniň şatlygyna şatlyk goşdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda 2020-nji ýylyň noýabr aýynda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek tabşyryldy. Resminama laýyklykda, guramaçylyk komiteti döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Mundan başga-da, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen ylalaşyp, sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada Düzgünnamany işläp taýýarlamak hem-de tassyklamak tabşyryldy.

Welotrek boýunça dünýä çempionaty

Türkmenistanyň Prezidenti 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek maksady Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, bu çempionaty geçirmek boýunça guramaçylyk komiteti döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Sportuň Olimpiýa görnüşi boýunça geçiriljek bu dünýä çempionaty Türkmenistanda welosportuň has-da ösdürilmegine täsirini ýetirer.

Dewisiň kubogynyň saýlama ýaryşy

2019-njy ýylyň ahyrynda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryň üstüne ýene-de biri goşuldy. 2020-nji ýylyň 8-14-nji iýuny aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde tennis boýunça iň abraýly halkara ýaryşyň ― Dewisiň kubogynyň bir tapgyry geçiriler. Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi. Türkmen federasiýasynyň we ITF-iň barha berkeýän hyzmatdaşlyklarynyň netijesinde Dewisiň kubogynyň Aziýa we Okeaniýa zolagynyň dördünji toparynyň duşuşyklaryny Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde geçirmek baradaky karara gelindi. Aşgabatda geçiriljek halkara tennis ýaryşyna 17 döwletiň türgenleri gatnaşar.

Türkmenistan ISU-nyň agzasy

Buzda typmagyň halkara birleşiginiň (ISU) Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde guralan nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň gyşky oýunlar sport merkezi bu abraýly halkara sport guramasynyň agzalygyna kabul edildi. Türkmenistanyň gyşky oýunlar sport merkeziniň halkara sport guramasynyň agzalygyna kabul edilmegi türkmenistanly figuralaýyn typyjylaryň iri halkara ýaryşlara, şol sanda gyşky Olimpiýa oýunlarynyň saýlama bäsleşiklerine gatnaşmagyna ýol açýar. Şeýle-de, türkmenistanly hokkeýçi Nowruz Baýhanowyň 2020-nji ýylyň 9-22 ýanwarynda Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde geçiriljek Ýetginjekleriň III Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjakdygy Türkmenistanda gyşky oýunlaryň durnukly ösdürilýändigini görkezýär.

Hazar ykdysady forumy

2019-njy ýylyň awgust aýynyň başynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumy uly ähmiýete eýe boldy. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen badalga alan bu ykdysady foruma sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary hem gatnaşdy. Bu forum kenarýaka ýurtlaryň hem-de ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge we ösdürmäge möhüm ädimdir. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda guralan «Türkmen sährasy – 2019» awtosergisi bolsa ata Watanymyzda Awtomobil sportuny nähili derejede ösdürilýändigini nobatdaky gezek dünýä aýan etdi.

GDA ýurtlarynyň oýunlary

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşi her iki ýyldan bir gezek GDA ýurtlarynyň oýunlaryny geçirmek taslamasyny kabul etdi. Oýunlary GDA döwletleri iki ýyldan bir sapar gezekleşip kabul ederler. Ýaryşlaryň dowamlylygy 10 günden köp bolmaz. Oýunlara GDA agza däl döwletlerem gatnaşyp biler. GDA ýurtlarynyň oýunlaryna Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Ukrainanyň ýygyndylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Guramaçylyk komiteti ýaryşlaryň gerimini giňeltmek maksady bilen oňa isleg bildirýän beýleki döwletleri hem gatnaşmaga çagyrýar. 

 Bütindünýä welosiped güni

Türkmenistanyň başlangyjy bilen tutuş dünýäde her ýylda 3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni hökmünde giňden bellenýär. Bu halkara baýramçylyk 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi bilen goşa waka hökmünde dabaralandy. Şeýlelikde, Aşgabat şäherinde welosipedçileriň 2019-synyň dowamly hem-de yzygiderli welosiped sürmegi netijesinde täze rekord goýuldy we onuň degişli sertifikaty gowşuryldy.

Saýlama ýaryşda 1-nji orny eýelediler

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň horwatiýaly baş tälimçisi Ante Mişe Şri-Lanka bilen geçirilen oýnuň öňüsyrasynda «Sport» myhmanhanasynda geçirilen metbugat maslahatynda žurnalistleriň sowallaryna jogap berip, öňde maksat goýandyklaryny, şol maksadyň bolsa 2019-njy ýyly 1-nji ýa 2-nji orunda tamamlamakdan ybaratdygyny dile getiripdi. Türkmen futbolçylary baş tälimçiniň sözünde tapylmagy üçin yhlas etdiler. Olaryň yhlasy ýerine hem düşdi. Şeýlelikde, Türkmenistanyň ýygyndysy dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşynda «Köpetdag» stadionynda Şri-Lankanyň ýygyndysyndan üstün çykdy. Şol oýundan soňra biziň toparçamyzdaky bäsdeşlerimiz Liwan bilen KHDR deňme-deň oýnady. Bu bolsa Türkmenistanyň ýygyndysyna 2019-njy ýyly 1-nji orunda tamamlamaga mümkinçilik berdi.

Hojaberdi APBAÝEW,

«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.