Soňky habarlar

Täzelikler

Sport ulgamynyň wekilleri ählihalk bag ekişligine gatnaşdylar
18-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi. Şol...
Sport hyzmatdaşlygy rowaçlanýar
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň...
Möhüm hyzmatdaşlygyň çäginde
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hökümeti bilen bilelikdäki «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy...
Halkara zenanlar güni bilen gutlaýarys!
Gadyrly aýal-gyzlar! Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti Siziň ähliňizi ýetip gelen ajaýyp baýram — 8-nji mart...
Dabaraly maslahat
Dabaraly maslahat
Şu günler eziz Diýarymyzyň dürli pudaklarynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly maslahatlardyr wagyz-nesihat duşuşyklary giň gerime eýe bolýar....
«Olimpe uzaýan ýol»
Düýn Russiýa Federasiýasynyň Kemerowo sebitinde guralan «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlary jemlendi. Bu ýaryş sportuň...
Türkmen tennisçi gyzlar ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa saýlama oýunlarda bürünç medal gazandylar
Türkmen tennisçi gyzlar ýaşy 16-a çenli ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa Aziýa/Okeaniýa saýlama zolagyndan...
Ýaşlar ýaryş meýdançasynda
Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň...